Duchovno

Abd - Ru - Shin

obrázek
vlastním jménem Oskar Ernst Bernhardt
Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje.
Rozhlédni se, člověče, a nezavírej srdce své. Kéž do něj víra vstoupí bez váhání! V přírodě totiž zřetelně spatříš nesmírně moudré Páně panování!
Abd-Ru-Shin

OBALY TĚL: Nejdříve fyzické tělo v nejhrubší hrubohmotnosti, pak astrální tělo ve střední hrubohmotnosti, pak máme duši v jemnohmotnosti a až po smrti a odložení těchto obalů může člověk, nemá-li již karmu, se dostat do duchovna(jeho DUCH).

Muž, kterému je věnována tato stránka, nám zanechal jako odkaz své hlavní dílo (=knihu),
jež se stalo pro mnoho lidí na celém světě pomocí a oporou při jejich hledání duchovního poznání: Poselství Grálu "Ve světle pravdy" .

Hlavní stupňě stvoření shora dolů:

 • 1. Božské:
 • Božsky bezbytostné = Bůh
  Božsky bytostné(=archandělé, andělé i Lucifer)
 • 2. Duchovně bytostné:
 • vědomé duchovně bytostné = Praduchovní říše
  nevědomé duchovně bytostné(=původ člověka)
 • 3. Bytostné:
 • vědomé bytostné = elemntární bytosti
  nevědomé bytostné = zvířata
 • 4. Hmotnost:
 • jemnohmotnost (DUŠE)
  hrubohmotnost (lidský život v těle na zemi)

Náboženství lásky je špatně chápáno proto, že pojem láska byl mnohostranně pokřiven a znetvořen. Největší část pravé lásky je pokora a přísnost!
Opravdová láska nebude dbát na to, co se druhému líbí, co je mu příjemné a co mu působí radost, ale bude se řídit jenom podle toho, co druhému prospívá!
Lásku nelze oddělovat od spravedlnosti, s níž tvoří jednotu! Následkem Boží spravedlnosti nemůže být člověku prominut ani haléř!

>>Udržujte krb svého chtění a svých myšlenek čistý, tím budete zasévat mír a sami budete šťastni!<<

Odlož svou domýšlivost, pýchu a ješitnost. Žena má ve svých rukou budoucnst národa, protože její duševní stav rozhoduje o potomstvu víc než duševní stav muže.
Temno, ve všem hmotném, je silnější než Světlo. Lucifer ztratil křídla, putoval dolů, avšak nebude zrušen při Božím soudu, on jen nabádá lidské duchy, aby se podvolily jeho pokušení, ale člověk je ve hmotě silnější než on!
Boží spravedlnost a Boží láska patří lidskému duchu!
Rozum, jako nejsilnější Luciferův nástroj, byl vám posvátný. Na celé zemi jest jen jedna vyjímka - umění!
V umění hraje rozum nevyhnuitelně až druhou roli. Duch v těle se však projevuje nikoliv rozumem, nýbrž city, a tím, čemu se říká >>dobrosrde4nost<<.
Duchaplný jest tedy totéž co dobrosrdečný, nikoliv však rozumově bystrým.
Svobodný jest jenom ten člověk, který žije v Božích zákonech!
Spasitelem pro lidstvo je Pravda.
Opravdové uctívání Boha jest radostným činem, city, myšlenkami.
Láska je největším darem Božím! Bez pravé lásky není pro člověka již možná svobodná vůle.
Pomáhat se má jenom hledajícím. Každý člověk má v sobě duchovní, ale nikdy božské!
kniha: Poseltví Grálu - "Ve světle pravdy" Abd-Ru-Shin


NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSLOVENÍ TY DRUHÉMU ČLOVĚKU!
To vás osudovými vlákny váže neustále k němu. Vyjadřujte se proto vykáním. Výrazem TY oslovujte se jen v nejbližší rodině(=rodiče, sourozenci, děti).


AGAPE BRNO vytvořili kresbu Abdrushina z akašické kroniky:

Fenomenální 6. čakra "napájena" ze dvou zdrojů v Prastvoření. Toto napojení bylo zřejmě zdrojem jeho schopnosti vidět zákony hmotnosti i duchovnosti i v dimenzích, kam lidský duch dosud nevstoupil. Trojůhelník na špici v 7. čakře signalizuje služebníka Podstaty světa.

Abd-Ru-Shinova kresba dle Agape Brno.

Propojení 5. čakry s bílofialovým zdrojem naznačuje velkou energii z jeho slov (i jeho knih).

Ukázky z knihy AbdRuShina: "VE SVĚTLE PRAVDY" :

Zvolíš-li si svoji cestu životem k vyvíjením dobra(=harmonie) ke Světlu, tedy k přiblížení se k Bohu, a poznávání jeho vůle, která jest dána také vyvíjením se nevědomých duchů v lidských tělech žijících ve hrubohmotnosti na zemi k jejich životu věčnému(=v duchovnu)!
Měl bys tedy poznat nejprve, z vůle boží, to stvořené, působící ve hmotě(kde žiješ), tedy v přírodě! Skládá se z života v květinách, na loukách, ve stromech, v lesech, ve zvířatech, v kamenech, v řekách, v mořích, v kopcích a v horách!
V přírodě působící a obhospodařovávající naši Zem, dle vůle boží, Malí Bytostní nebo také elementární bytosti!!!
Jsou to: skřítci, trpaslíci(les), elfové(ženy v květinách a muži ve stromech), víly(řeky) a salamandři(oheň), kteří nejen tkají nitky lidského osudu pro lidi. Lidé jsou žijíci duchové, mající
Bohem danou SVOBODU v rozhodování!! Dle lidské zvolené cesty, Malí Bytostní jim vytvářejí nitky osudu, vedoucí ke Světlu nebo k Temnu!
dle ABD-RU-SHINa - kniha: Poselství Grálu "Ve světle pravdy".

Rozum se podobá zvířeti, které prokazuje velmi dobré služby, je-li ovládáno, avšak způsobuje škodu vždy, když je ponecháno samo sobě...

Proti boží harmonii ve stvoření je: lidská věda, technika, provozovaný sport(nejste-li děti nebo dospívající).
ABD-RU-SHIN

Bylo nebylo v minulosti s ČSR

Božská vůle ve stvoření se dělí:

 • 1. Praduchovní říše = Prastvoření - je nejvyšší, kde vznily úplně vyzrálí duchové z vyzařování Parsifala a nepotřebovali vývoje(i děti).
  Prastvoření se dělí na 7. stupňů a ty opět v mnohá odvětví.
 • 2. Duchovní říše = Stvoření - plně zralí duchové a děti.
 • 3. Hmotná část = Pozdější stvoření dělící se na hrubohmotnost(obal=tělo) a jemnohmotnost(duše).
Mezi 2. a 3. je velká vrstva bytostného, která vyvolává pohyb a tím oteplování a formování hmotnosti, proto není samostatnou částí stvoření. Odstupňování každého druhu stvoření vzniklo ochlazováním Světla a tím vzdalováním se od Boží vůle.

Praduchovní úrovně
Nejsou formovány jako bytosti u Božího trůnu, nýbrž mají lidskou podobu. Stojí před Parzivalem jako rytíři Grálu jako mocní ochránci a věrní strážci posvátné nádoby jako bezbytostné části, pokladu to, který jim Bůh svěřil Parzivalovi. Současně naplňují působení čtyř bytostí na stupňích Božího trůnu, jako čtverec kroužícího stvoření! Po Parsivalovi(na 1.stupňi) vidíte první 4 stvořené, kteří zaujímají nejvyšší ze 7.mi stupňu v praduchovnu:

 • 1. Od-shi-mat-no-ke:
 • je ideální postava lidského duchovna, pro svou dokonalost jiným nedosažitelná! Proto se jeví jako královský vladař. Má v sobě jenom druh Skopce, je tedy v prastvoření druhem, jeho púsobení, mohlo by se říct, že Skopec je v něm zakotven.
 • 2. Leilak:
 • ideální postava mužské odvahy, mužné síly. Spojuje v sobě druh Skopce a Býka.
 • 3. Lev:
 • ideální postava hrdinství - se dostává duchu těch pozemských lidí, kteří působí jako hrdinové. Má v sobě spojení Skopce se Lvem.
 • 4. Merkur:
 • je vládce všech mocností živlů, spojuje v sobě Skopce s Orlem!
   = být duchovní a vědomí je zakotveno ve Skopci.

   Za němi je 2.hý stupeň v prastvoření je činnost 3 ženských prastvořených: Johany, Celly, Josefy.
   • Johana
   • - její činnost se týká domova! Utváří přitažlivý, harmonický domov!
   • Cella
   • - duchům všťepuje tichou úctu před nastávajícím mateřstvím! Vzbuzuje posvátný a úctyhodný ostych v blízkosti nastávajících matek u všech těch, kteří jsou ještě čistého ducha!
   • Josefa
   • - klade základy k tomu, aby bylo dbáno schrán, tedy těl, jako statku svěřeného z milosti Boží!
   Dále na 3.tím stupňi je Vasitha jako ozbrojená strážkyně brány.

   4.tý stupeň se dělí na 3 ostrovy, v praduchovnu, jest křišťálově jasné moře. Jako pozvedá se zářivá zahrada nejvzácnějších růží. Mezi tím se ve hře pohybují nesčetné růžové děti a radostně kráčejí dospělé ženy naplněné štěstím. Nejsou to duchové, kteří se později vtělují ve stvoření, ale jsou to východiska záření působící na lidské ženství ve stvoření. Děti působí na děti ve stvoření a dospělí na ty dospělé, kteří se podobají jejich formám velikostí dozrávajícího ducha. Ostrov růží = zde jest zakotvena láska Boží pro stvoření.
   Ostrov lilií je blahodárný chlad moře = obyvatelé jako na ostrově růží náleží výhradně ženství Čistota a spravedlnost neúprosně a přísně se požaduje.
   Labutí ostrov = ostrov příkladné služby, která nemyslí na sebe! Odpovědnou strážkyní labutího ostrova je Schwanhilda. Labutě hrají na harfy = harmonie tónů.
   Hrady nebo chrámy jsou na každém ostrově.

   5. stupeň je Is-ma-el, který kdysi vychovával Abd-Ru-Shina na této zemi, kvůli němuž se vtělil na zem. Později také jako Jan Křtitel zvěstoval Ježíše.
   Is-ma-el měl za úkol připravit všech 7 světových částí na příchod Parzivala! Is-ma-el dal lidem velká zvěstování o nynějších událoatech jako Zjevení Janovo.

   Na 6.tém stupni(po hlavním 7.mém)) praduchovna je také jeden pro lidi silně a zářivě vystupující bod: Bílý zámek!
   Bílý zámek si nesmíme představovat podle pozemských pojmů. Má toto jméno jako útočiště dvou čistých nádob. Prodlévají v něm ve věrné ochraně dvě praduchovní ženské nádoby nejsvětějších splnění Světla na zemi.
   Jsou to dvě praduchovní nádoby pro pozemské matky Ježíše a Abd-ru-shina, tedy pro Marii(zachvívající se v lásce - Ježíš) a Terezii(ve vůli - Abd-Ru-Shin).

   7. stupeň PRASTVOŘENÍ: nese ostrov vyvolených - Patmos. Patmu, jenž je vrcholem lidského duchovna, také jeden stvořený, který nese jméno Is-ma-el a zachvívá se a působí v paprscích Is-ma-ele v praduchovnu.
   Ježíš je Boží láska, Imanuel je Boží vůle..

Ve svatém hradě Světla, chránícím skutečný Grál, je selhání některého z jeho strážců naprosto nemožné, neboť Parzival tam zůstává přítomen. V něm je zakotvena bezbytostná část Světla samého, část, která z IMANUELE byla prakrálovnou Elisabeth doprovázena dolů při Božích slovech: Budiž světlo!

Ženství ve stvoření má co činit jenom s Irmingard. Irmingard sestoupila z božské úrovně hradu Grálu do praduchovna, a tam jen vstoupila do praduchovní nádoby, která pro ni byla jest připravena.
Mimo to byla do ní aktem Boží vůle vnořena jiskra bezbytostného, aby Imanuel mohl v celém stvoření působit jako trojice. Imanuelova trojice jest: Parzival - Maria - Irmingard, tedy Spravedelnost, Láska a Čistota.

Když člověk nedbá na své pozemské tělo, ukazuje tím duchovní nezralost!
Člověk nemá ani potuchy o tom, jakou má bezpodmínečnou odpovědnost za svéřené mu pozemské tělo!
Jenom v prostotě myšlení a jednání spočívá velikost a rozvíjí se moc, neboť jedině prostota je v souladu s prazákony stvoření a spěje k nim!

Vše, ve Prastvoření a nejen tam, si můžet vyzkoušet, jenom to nesmí být na škodu vašemu spolubližnímu. To se stává tehdy, stanete-li se otrokem svých žádostí.
Tehdy budete vytvářet nitky osudu bránícím Vám k vzestupu do světlých výšin(=blíže Bohu).
Jen to, co je prosté, má trvání. Lidský duch musí stát také nad temperamenty(JSOU JEN VE HMOTNOSTI), musí je řídit a ovládat, aby se projevila v něm harmonie.

Jsou 4 temperamenty: dětský věk = SANGVINIK = bezstarostný život v přítomném okamžiku.
věk jinošský nebo dívčí = MELANCHOLIK = touhyplná zasněnost.
věk mužů a žen = CHOLERIK = činy.
stařecký věk = FLEGMATIK = klidné uvažování.

Měnícíém se vyzařováním krve může být činný v pozemském těle lidská duše(=duch).
Krev má tvořit most k činnosti ducha na zemi, tedy v hrubé hmotnosti.

Životopis Abd-Ru-Shina

--- S láskou Světlo ---