Náboženství

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

"Jenž přinesl Mojžíš z hory Sinaj od Hospodina."

1. JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ BŮH!
NEBUDEŠ MÍT JINÝCH BOHŮ MIMO MNE!
2. NEVEZMEŠ NADARMO JMÉNO
HOSPODINA, SVÉHO BOHA!
3. PAMATUJ NA DEN SVÁTEČNÍ, ABYS
HO SVĚTIL!
4. CTI OTCE A MATKU!
5. NEZABIJEŠ!
6. NENARUŠÍŠ MANŽELSTVÍ!
7. NEPOKRADEŠ!
8. NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ
PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU!
9. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ ŽENY
BLIŽNÍHO SVÉHO!
10. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ DOMU
BLIŽNÍHO SVÉHO, ANI JEHO STATKU,
DOBYTKA, VŮBEC NIČEHO, CO MU PATŘÍ!


! TEN, KDO BUDE TOTO DODRŽOVAT, BUDE SE MU DOBŘE DAŘIT NA ZEMI !

Ježíš Kristus je jako Boží syn a má lásku ke stvoření a je součástí svého Otce!
"Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Jan 14,6) - citát Ježíše Krista Nazaretského
Ježíš Kristus Nazaretský, dále řekl: "Já jsem cesta, pravda i život". (Jan 14,6)
Uvažujme! Který člověk může o sobě říci: "Já jsem ta cesta, pravda i život"?!

Desatero Božch přikázání dnešním jazykem
--- S láskou všem Světlo ---