Náboženství

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

"Jenž přinesl Mojžíš z hory Sinaj od Hospodina."

1. JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ BŮH!
NEBUDEŠ MÍT JINÝCH BOHŮ MIMO MNE!
2. NEVEZMEŠ NADARMO JMÉNO
HOSPODINA, SVÉHO BOHA!
3. PAMATUJ NA DEN SVÁTEČNÍ, ABYS
HO SVĚTIL!
4. CTI OTCE A MATKU!
5. NEZABIJEŠ!
6. NENARUŠÍŠ MANŽELSTVÍ!
7. NEPOKRADEŠ!
8. NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ
PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU!
9. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ ŽENY
BLIŽNÍHO SVÉHO!
10. NEBUDEŠ ŽÁDOSTIVÝ DOMU
BLIŽNÍHO SVÉHO, ANI JEHO STATKU,
DOBYTKA, VŮBEC NIČEHO, CO MU PATŘÍ!
Není to jen deset přikázání, které bys měl dodržovat! Jsou to spíše velmi dobře míněné rady.
Když splníš 9 přikázání a v jednou selžeš, tak je pro tvoji duši, u soudu, vše špatně!!!

1. Lidi, kteří klekají před řadou dřevených postav a modlí se, budou po smrti jejich těl,
a po odloučení se od těla, budou mít v jemnohmotnosti jen svou duši, kde budou zdržovány od dalšího vzestupu ke Světlu.
Pak budou strženi do rozkladu, což je pro ně duchovní smrt!
Kdo však v cítění nejen v představě nebo jen slovně bude usilovat o pravdu a staví Boha nade vše,
ihned půjde nahoru do světlých výšin, jakmile přejde do záhrobí, tedy s duší, do jemnohmotnosti.

2. Jméno probouzí pojem v člověku! Kdo zneuctívá jméno a odvažuje se je znehodnocovat,
znehodnocuje pojem! Na to vždy pamatujte! Jde pak o následky ze všech nejhorší!
Kristus výslovně řekl: "Vaše řeč budiž ANO nebo NE; neboť co je nad to, je od zlého"!
Syn Boží o církvích zvolal: >>Svým chováním jste proměnili domy mého Otce v peleš lotrovskou,
aby byly ke cti vám! Nazýváte se služebníky Slova Božího, stali jste se však sluhy své pýchy.<<
Jen duše člověka musí předstoupit před soud! TO SI PAMATUJTE, VY PYŠNÍ!

3. Dodržováním této rady byla by v každém člověku postupně vznikla touha usilůovat ke Světlu.
Říká se, těmito slovy, že ho máš učinit pro sebe posvátným! Tím se nevyhnutelně tvé cítění zvolna
povznese výš a ty se staneš hledajícím PRAVDU. Návštěvou kostela NESVĚTÍ NIKDO SVÁTEČNÍ HODINY.
KNĚZ TI NEMŮŽE POSVĚTIT TVŮJ DEN, NEUČINÍŠ-LI TO SÁM PRO SEBE. Buď doma nebo ještě lépe v přírodě.

4. Slovo "matka" nebo "otec" by mělo vždy v člověku vzbudit vřelé, láskyplné cítění.

5. Ubíjet je totéž co zabíjet! Rodiče mohou ubíjet vůli svých dětí(i pro jejich lepší a pohodlnější život)!
Rovněž, když člověk nějak zklame pravé přátelství nebo důvěru, kterou mu někdo věnoval. 6. => Neporušíš mír manželství!
Kde se jeden stále snaží žít jen pro druhého a dělat mu radost. Pozemské společenství nemá před Bohem cenu.
Čistá láska mezi dvěma lidmi má být klaždému posvátnou, má v něm budit úctu a vážnost, ne žádostivost!
Neboť láska je pod ochranou Boží vůle! Nikdy nenič mír a soulad mezi dvěma lidmi.

7. Ne jen peníze, šperky, ošacení, nemovitosti a vše co k majetku patří.
K vlastnictví člověka patří také jeho pověst, vážnost, jaho myšlenky, jeho svébytnost i důvěra k němu od jiných.

8. Pamatujte: Hubohmotný útok lze mnohem snáze napravit než útok na duši, která utrpí podkopáním dobré pověsti.
Všem, kteří zákeřně špiní pověst druhých, se proto vyhýbejte stejně jako hrubohmotným vrahům!
9. Toto přikázání směřuje ostře a jasně proti tělesně zvířecím pudům, která je pro lidi největší léčkou.
Pud je probuzen a řízen jedině myšlenkami. Pud se neprobudí, chybějí-li k tomu myšlenky!
Udržuj proto krb svých myšlenek čistý! Již tyto žádostivé myšlenky, jako počátek naplňování zlého činu,
jsou přestoupením přikázání, jehož následkem je karmický trest!
Manželství bez duševní lásky je před Bohem neplatné.

10. Lidé závidí to, co sami nemají. V této závisti již také spočívá zapovězená žádostivost!
Vytrhněte úplně nečistou žádostivost ze své duše! Člověk by se měl zbavit starých provinění a
současně ještě duchovně dozrát, aby tak nalezl cestu k domovu všech svobodných duchů, tam,
kde panuje jen světlo a radost! A slepá libovůle náhody není! Každý člověk na zemi,
dle zákonů ve stvoření, "jak si ustele, tak si taky lehne"!

>>"Abd-Ru-Shin" nebo "Oddaný služebník"<<

Budeš-li vlastním cítěním, myšlením, svou řečí a jednáním dodržovat tyto rady,
budou se Ti postupně otevírat brány k vědění o Božím tvoření nejen na zemi, ale v celém jeho stvoření!


Ježíš Kristus je jako Boží syn a má lásku ke stvoření a je součástí svého Otce!
"Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Jan 14,6) - citát Ježíše Krista Nazaretského
Ježíš Kristus Nazaretský, dále řekl: "Já jsem cesta, pravda i život". (Jan 14,6)
Uvažujme! Který člověk může o sobě říci: "Já jsem ta cesta, pravda i život"?!

Desatero Božch přikázání dnešním jazykem
--- S láskou všem Světlo ---