Vybrané části Abd-Ru-Shiinova díla

PODLEDNÍ SOUD
BDĚTE A MODLETE SE, ABYSTE SI NEKALILI JASNOST NAZÍRÁNÍ JEŠITNOSTÍ A DOMÝŠLIVOSTÍ!! Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

POZEMSKÝ ČLOVĚK PŘED SVÝM BOHEM
Co vy jste považovali za správné, to měl Bůh jako správné odměnit,
co vy jste se snažili prohlašovat za nesprávné, měl Bůh potrestat.
Nikdy jste doopravdy nechtěli hledat to, co uznává Bůh za správné, a co
jest před jeho okem nesprávné. Nezajímaly vás Boží zákony, nezajímala vás
neproměnná svatá vůle Boží, která byla od věčnosti a dosud se nikdy nezměnila, aniž se kdy změní!
Na ní se nyní rozbijete vy a všechna falešná lidská díla, které si vytvořila zákony,
jež měly sloužit vašim pozemským přáním. Když Boha uznáváte a prosíte ho v myšlenkách o pomoc, aby se vám vyplnils všechna přání, které máte.
Tedy aby vám, jasně řečeno, sloužil svopu všemohoucností, a aby vám učinil život pěkným!Na nic jinýho nemyslíte.
Většina lidí se domnívá, že jejich bytí zde na Zemi nemá jiný smysl, než získávání pozemského majetku!
V nejlepším případě ještě založit rodinu a vychovat děti!
Budete svrženi z trůnu své rozumářské přemoudřelosti, aby alespoň někteří z vás ještě dosáhli toho,
být schopnými opravdu pokorně příjmat pravou moudrost a Božích výšin, moudrost, která jediná může z vás
učinit lidi. Neboť dobrovolně byste k tomu nikdy nedozráli.
Takovým jednáním přinášel jenom závist, nenávist, utrpení, nemoc a smrt!
Všech těchto běd můžete být ušetřeni jeddině tehdy, snažíte-li se Slovo Nejvyššího doopravdy poznat
a dbáte-li o ně. Ale proto mu musíte nejdříve správně porozumět!
Teď se však konečně musíte probudit a přijmout Pravdu tak, jaká skutečně jest; nikoli jak vy si ji představujete!
Propadne všechno, co není v souladu s nádhernmými Božími zákony a co podle nich nechce žít, klesne to dolů do oblasti zničení,
kde nelze již nikdy povstat k novému životu! Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

*** ODDANOST ***
"Buď vůle Tvá". Vůle Boží tkví v zákonech tohoto svoření. Pokora, kterou se lidé honosí je jenom leností.
Oddanost! Toto slovo naprosto není určeno věřícím v BOHA! Na jeho místo si dejte "radostné chtění". Bůh nevyžaduje od lidí
tupou odevzdanost, ale radostnou činnost. Co tedy znamená v "bytostném" oddanost, to je v duchovnu věrnost!
Úder zvratného působení působí v Božích zákonech. Svobodni mají být ti, kteří ztroskotali, osvobozeni od tlaku temna!
Svobodný jest jenom ten člověk, který žije v Božích zákonech!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

*** LENOST DUCHA ***
Vypuzeni budou nyní všichni služebníci, kteří mysleli jenom na sebe, nikdy na svého Pána! To však je jedině vaše vina, poněvadž
jste si dosud představovali všechno Božské, všechno, co od Boha přišlo, jako změkčile milující a všechno odpouštějící. A to jenom
proto, že vás tak církve učily! Církev jim proto odňala duchovní práci, odpustila dokonce všechny hříchy, jen když jí lidé byli pozemsky
a navenek poslušni a vykonávali to, co církev od nich pozemsky požadovala.
Lhostejno, zda to byla návštěva kostela, zpovědi, četné modlitby, poplatky nebo dary a odkazy, církev se tím spokojila. Ponechával
věřící v bludu, že za všechno, co dali církvi, bude jim přiděleno místo v království nebeském.
Jako by mohla církev tato místa rozdávat.
Církev nebo její služebníci nemohou duši odejmout ani prášek její viny nebo dokonce ji odpustit.
Co přináší člověk svému Bohu, je-li poslušným církve! Nemá přitom ve svém nitru ani jedinou přirozenou touhu citu, která jediná je schopna
pomoci mu vzhůru. Jenom čilostí svého vlastního ducha mohou lidské duše sloužit svému Stvořiteli!
Lidem v církvích chybí přirozenost a svobodné přesvědčení, vědění. Schází čilost a radost!
..nechtějí se dobrovolně vřadit do zástupů otroků církve! Bludná cesta učení o libovolném odpuštění hříchů vede do temnot a zničení!
..cit pro spravedlnost.
Teď stojíte, vy lidé, s údivem před novým Slovem, a mnozí z vás již naprosto nejsou schopni poznat, že přichází ze světlých výšin,
protože je tak jiné, než jste si je představovali! "Široká a pohodlná cesta, kterou se vám církve dosud pokoušely klamně malovat před očima,
aby z toho měly prospěch, je falešná!" Jimi hlásaný blud o libovolném odpouštění hříchů nepřivede nikoho ke Světlu"! Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

BYLO JEDNOU....!
Rozumem se nyní vládne. Na celé Zemi jest jen jediná vyjímka - není to však církev, nýbrž umění!.
V umění hraje rozum nevyhnutelně až druhou roli. Kde i v umění nabývá převahy rozum, sníží se umění ihned na řemeslo.
Duch se projevuje nikoliv rozumem, nýbrž city, tedy také dobrosrdečností! Mějte na paměti Kristova slova:"Podle jejich skutků, poznáte je."
Ty národy, co dosáhly vrcholu své rozumové činnosti se musely zřítit - plody byly: Nemravnost, nestřídmost,...
Měli byste najít příčinu vzmáhajícího se zla(=nadvláda rozumu), což jest překážkou vzestupu celého lidstva. A poněvadž rozum pochází z hrubohmotnosti,
jež sama o sobě je mrtvá, je také on bez živé síly. Musíme se konečně naučit rozlišovat ducha(srdečnost) od rozumu(technika), tedy živé jádro člověka
od jeho mrtvého nástroje. Lidé, kdysi postavili rozum nad ducha, tím se postavili proti vůli Stvořitele a to se = dědičný hřích.
Snadno lze pochopit, že vývojem rozumu bylo spjato i vzdálení a odcizení se od Boha.
Normální člověk(bez nadvlády rozumu)je schopen vykonat až desateronásobně více trvalých děl než rozumáři.
Ale není třeba boje, není třeba násilí, aby se vynutil potřebný pokrok, neboť konec nadejde sám sebou.
Jest jenom jediný nepřítel lidstva na všech frontách: Dosud neomezená nadvláda rozumu!
Svůj rozum namá snad člověk proto zmenšovat, ale má hol učinit nástrojem ne vládcem těla člověka na Zemi...
Člověk jen s trochou citu a srdečnosti, tedy s činností ducha, poznal shnilé ovoce u lidí s nadvládou rozumu.
Leč mnohé lidské duše se probouzejí, a to všude, na celé Zemi!
Vítězství ducha bude však současně také vítězstvím nejčistší lásky... Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

ŽENA POZDĚJŠÍHO STVOŘENÍ
Každá žena může svým citovým bohatstvím témeř zcela sama ovlivňovat jaký duch se jejím prostřednictvím vtělí. Proto je ona
v první řadě odpovědna za všechno potomstvo. Východiskem její nejsilnější moci jest pro ni domov a domácnost! Jedině tam tkví
její síla, její neomezená moc, nikoli ve veřejném životě. Žena má něžnější cítění než muž, pro to byla žena stvořena, to jest
její vznešený, čistý, obdivuhodný cíl! Jest směšné říkat "slabá žena"; vždyť žena je duševně silnější než muž.
Ale je to právě to, co se žena snaží dnes skrývat+ namáhá se, aby to zhrublo, nebo usiluje to zcela potlačit.
Vždyť její duše musela začít zahnívat, když žena tak lehkomyslně obětovala směšné vnější ješitnosti své nejučlechtilejší cítění,
csvou nejčistší sílu a tím úkol určený jí Stvořitelem posměšně potupila.
Tak musí nejprve po strašných bědách povstat pravá, nová žena, která bude prostřednicí a vytvoří základ pro nový BOHU MILÝ ŽIVOT,
základ pro působení lidstva v pozdějším stvoření zbaveném jedu a hniloby. Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

BLOUDĚNÍ
Nemluvímm k církvím a stranám, ani k řádům, sektám a spolkům, nýbrž ve vší prostotě k člověku samém, ale objasňuji nevyřešené otázky,
které zajisté má každý v sobě, pokud jen trochu přemýšlí. Člověk nemá v sobě ani prášku Božského! Zcela správně se mluví o Boží jiskře, kterou má člověk v sobě.
Tato jiskra Boží jest však duch! A ten není částí Božství. Vnitřní podstatou člověka je duše a její jádro je duch.
Člověk byl stvořen Jeho DUchem! Vůle Boží je Duch Svatý a ten stvořil všechny Duchy.
Víra se má stát přesvědčením a přesvědčení vyžaduje živost a nejbystřejší zkoumání. Nikolliv však tupé příjmání cizích myšlenek.
Ve slepé víře je jenom lenost, pohodlnost myšlení a nikoliv velikost.Výsada, že smí člověk přemýšlet přináší i povinnost zkoumat.
Mystika nemá nižádného oprávnění v celém stvoření!(Země a vesmír). K dosažení velikosti nepotřebuje namáhavého bádání ani fantasie.
Mohou se jen dívat před sebe a kolem sebe a je třeba jít klidně vpřed. Bez chvatu a námahy, zato však s otevřenýma očima a volnou, nestísněnou myslí.
Vedle zákonu tíže spolpůsobí ještě zákon stejnorodosti(stejný stejného si hledá).Třetím je zákon zvratného působení (člověk musí sklízet, co kdysi zasel).
Nemůže sklízet pšenici, zasévá-li žito - nebude moci sklízet dobro, pociťoval-li nenávist, ani radost, když v sobě živil závist.
Tyto 3 základní zákony jsou základními kameny Boží vůle! Bůh nemusí zasahovat, když tak dokonale vložil svou vůli do zákonů stvoření.
Člověk nemá proto ani proč naříkat, ani nemusí děkovat; neboť když vystoupí vzhůru ke Světlu, pak je to jeho vlastní stav, který způsobil,
že musí být povznesen. Padá-li dolů do temnot, pak je to opět jeho stav, který ho k tomu nutí = tedy lidský duch je neomezeným pánem svého
vlastního osudu.(říkám já:"Jaký si to uděláš, takový to máš".) Jest vždy věcí jeho rozhodnutí, kterým směrem se chce nechat unášet.(Temno,Světlo).
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

*** CO ODDĚLUJE DNES TAK MNOHO LIDÍ OD SVĚTLA? ***
Duchovní lenost činí člověka slepým(=slepě věřit). Ve vašem nitru stojí oltář, který má sloužit k uctívání vašeho Boha.
Tímto oltářem je vaše schopnost (nejvnitřnějšího) cítění. To jest největším štěstím lidského ducha.
Ale v dnešní době se již nebude opakovat to, co se stalo za dob Kristových! Tehdy přišlo Slovo!
Abd-Ru-Shin: "Ve světle pravdy"

*** BOJ ***
Boj je tedy nesprávně voleným výrazem pro to, co se vlastně děje mezi lidmi rozumu a vážnými hledateli Pravdy.
Co mohou poskytnout lidé rozumu, je zřetelně vyjádřeno ve slově "rozum". Jest to úzké ohraničení chápavosti na čistě pozemské,
tedy na nejnepatrnější část vlastního bytí. Rozumáři jsou ti, kdo se zcela podrobili svému vlastnímu rozumu.
Rozum jest a vždy bude vázán na prostor a čas. Poznávání Boha a jeho vůle je povzneseno nad prostor a čas i
nade všechno pomíjející. Proto to nemůže být nikdy pochopeno úzce omezeným rozumem.
Abd-Ru-Shin

MODERNÍ DUCHOVĚDA
JAK TO DNES VYPADÁ NA ZEMI, ZÍSKALO NÁSLEDKEM CHTĚNÍ LIDSTVA NADVLÁDU NADE VŠÍM HMOTNÝM TEMNO. ONO STOJÍ TEDY V CELÉ HMOTNOSTI BEZPEČNĚ JAKO NA VLASTNÍ, DŮVĚRNĚ MU ZNÁMÉ PŮDĚ A MŮŽE SE PROTO VE HMTONÉM PLNĚ PŮSOBIT. JE ZDE TADY VE SVÉM ŽIVLU, BOJUJE NA ZNÁMÉM MU POLI. PROTO MÁ V NYNĚJŠÍ DOBĚ V CELÉ HRUBOHMOTNOSTI PŘEVAHU NAD SVĚTLEM. NÁSLEDEK TOHO JEST, ŽE VE VŠEM HMOTNÉM JE TEMNO SILNĚJŠÍ NEŽ SVĚTLO. Abd-Ru-Shin

DĚTSKOST
Duch musí být dětským, neboť jest a vždy bude dítětem stvoření, i když dosáhl plné zralosti. Toto se mujsí projevit činem. Vůle a čin jsou v duchovních úrovních nerozlučně spojeny, zatímco ve hmotných úrovních jsou rozděleny druhem hmoty. Např. dospělý již není naprosto schopen, aby prožíval vánoce citem. Dospělý nechť nezapomíná, že dětské není dětinské. Proč tedy Ježíš pravil: "Buďte jsko děti". To, čemu se říká na zemi dětské, pramení z čistoty jako část jejího působení! A kde je pravá čistota, tam může vzejíti také pravá láska. O dětskost se však člověk sám připravil tím, že se odvrátil od Světla svým jednostranným rozumovým myšlením(=přední mozek).
Abd-Ru-Shin

CUDNOST
CUDNOST jest pojem, který byl pozemskými lidmi tak neuvěřitelně zúžen, že z jeho skutečného významu nezůstalo již vůbec nic.
>> Kdo neustále při svém konání myslí na to, aby nezpůsobil škodu svému spolubližnímu, který mu důvěřuje, a neučiní nic, co by ho později mohlo trápit,
ten bude vždy jednat tak, že zůstane duchovně neobtížen a může proto býti nazýván v pravdě cudným!<<
Syn Boží, Ježíš, vyjádřil přesně totéž slovy:
>>Miluj bližního svého, jako sám(a) sebe!<<
Abd-Ru-Shin

MRAVNOST
Dnešní člověk není v tomto směru normální, ale chová v sobě chorobný, až desateronásobně vystupňovaný pohlavní pud, jemuž se snaží nesčíslnými formami a způsoby vybudovat
kult uctívání, který musí nutně vésti ke zkáze celého lidstva. Nyní(pokrok) je podporováním velké nestoudnosti, otravování všech ušlechtilejších citů v člověku.
Žena má v rukou budoucnost národa - její duševní stav rozhoduje o potomstvu víc než duševní stav muže. Ctěte ženu(ona je vždy jen věrným zrcadlovým obrazem onoho světa myšlenkových forem, který spočívá na jejím národě) a važte si jí jako ženy, a ona se zformuje podle toho, stane se tím, co v ní vidíte, a tak povznesete celý svůj národ. Abd-Ru-Shin

Probuďte se!
Celý vesmír pulzuje jako jedno tělo, jedině člověk se považuje za střed a hlavní bod jemu viditelnému okolí.
Pochopíte-li však konečně stvoření jako celek, jímž ve skutečnosti jest, neděláte-li rozdílu mezi tímto a oním světem.
Myšlenkové výtvory jsou skutky, které budou na vás jednou čekat! Vytvářejí kolem vás světlé nebo temné kruhy, jimiž musíte projít, abyste vnikli do duchovního světa. Nezapomínejte, že každdá myšlenka, kterou jste vytvořili a vyslali, přitahuje na své cestě všechno stejnorodé. A věřit bez pochopení je pouze myšlenková lenost! Proto věřte v sílu myšlenky a buďte pozitivní!!! Odtud sděluje Abd-ru-shin: "Lidé - udržujtě krb svých myšlenek čistý, tím založíte MíR a budete šťastni." Abd-Ru-Shin

PRVNÍ KROK
Podle jejich skutků poznáte je!
Všechna pravá velikost může býti jenom v jednoduchosti, poněvadž pravá velikost jest vždy jednoduchá(=pozemský pojem prostota).
Základ k výstavbě nového lidstva, který nemůžete a nesmíte obejít, spočívá v této jediné větě: Udržujte krb svých myšlenek čistý!
Abd-Ru-Shin

SVĚT
..nastává pro každého člověka rozhodující hodina "buď a nebo". Buď je povznesen ke Světlu, jestliže usiloval k duchovnu, nebo je připoután
ke hmotě, na níž lpí, když z přesvědčení prohlašuje hmotné za cenné.(HMOTA = SMRT) To je pak duchovní smrt! Znamená to vymazání z knihy života.
Toto odloučení ducha od hmoty je tak zvaný "poslední soud".
Jemnohmotný svět je místem přechodného pobytu pozemsky zesnulých, je to tak zvaný onen svět. Probuďte v sobě touhu po čistém, oprsvdovém, ušlechtilém! Abd-Ru-Shin

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
VY KŘESŤANÉ MUSÍTE PROSTĚ JENOM VĚŘIT, ANIŽ BYSTE SE PTALI JAK NEBO PROČ, MUSÍTE VĚŘIT SLEPĚ, COŽ POKLÁDÁTE ZA VELIKÉ!
BYLI JSTE PŘÍLIŠ DUCHOVNĚ POHODLNÝMI A DALI JSTE PŘEDNOST SLEPÉ VíŘE PŘED VĚDĚNÍM O PŘIROZENÉM A ZÁKONITÉM DĚNÍ PODLE
VŮLE BOŽÍ. A K TOMU VÁM POMOHLY TAKÉ VÝMYSLY LIDSKÉHO MOZKU. NECÍTÍTE BOHA TÍM, KDYŽ SLEPĚ VĚŘÍTE VĚCEM, KTERÉ NELZE
UVÉST V SOULAD S PRAZÁKONY STVOŘENÍ!
PROBUĎTE SE KONEČNĚ ZE SVÝCH SNŮ, STAŇTE SE VNITŘNĚ OPRAVDOVÝMI.
JEŽÍŠ SE MUSEL ZDE NA ZEMI NARODIT, PODLÉHALO TOTO DĚNÍ I HRUBOHMOTNÉMU ZÁKONU PŘEDCHOZÍHO PLOZENÍ!
JEŽÍŠ BYL ZPLOZEN HRUBOHMOTNĚ, JINAK BY POZEMSKÉ ZROZENÍ NEBYLO MOŽNÉ!(MARIA I JOSEF)
Abd-Ru-Shin

ANTIKRIST
Jest smutné, že ani církve dosud nevěděly, kde mají hledati tohoto Antikrista(=přebujelý hmotný rozum), který přece již tak dlouho působí mezi všemi lidmi. Kdopak může jednati ještě více antikristovsky než ti, kdo Krista smého tehdy potírali a konečně i zavraždili! Kdo by se mohl ještě hůře a ještě zřetelněji projevit jako Kristův protivník?
Byli to představitelé a zástupci pozemského náboženství(viz. rozum přebujelým ve hmotě Luciferem), kterým se pravdivé učení o Bohu, ztělesněné v Synu Božím a jím též hlásané, nehodilo do jejich nauky(=hlavně pozemská moc).
.................................................................Abd-ru-shin.