Duchovno

NUMEROLOGIE


obrázek

...je věda o číslech, jejichž určitou kombinaci jste získali příchodem na tuto Zemi - tedy Vaše datum narození. Zjitil jsem, že z tohoto data je nejdůležitější pozemská rovina čísel, které si nesete s sebou do každého vrcholu v trojúhelníku.
Tyto čísla ovlivňují Vaše chování, zvyky a zdraví. Jak to?! Co to tedy je numerologie a jak funguje:

Všechno na tomto světě podléhá předvídatelnému vývoji v cyklech a tyto cykly je možné měřit čísly. Kvalita čísla v datu narození vytváří neviditelnou sílu či vibraci, podobnou neviditelnému elektrickému náboji! 8-mička třebas učí člověka spravedlivě a lidsky užívat své moci a slávy...

Numerologický rozbor dle Vašeho data narození lze vypočítat snadno dozvíte se Vaše ŽIVOTNÍ ČÍSLO: (Osobní roční vibrace, ve které lidé započnou svůj život, má nesmírnou důležitost, protože vlstností tohoto čísla mohou využívat nadále po celý život, v průběhu všech měnících se vibrací = životní číslo)

Tento program je funkční ve všech prohlížečích.

Přečtěte si životní číslo dle svého data narození:

Zadejte své datum narození
Den: Měsíc: Rok:

Životní číslo 1

Lidé, kteří se narodili v osobní roční vibraci jedničky, mají životní číslo jedna. Vyznačují se nezávislou povahou a zvídavou myslí. Získávají daleko více svým vlastním přičiněním než pomocí druhých a mají výrazné vůdcovské kvality. Existují tři životní čísla, která dávají člověku schopnost vést, vládnout nebo řídit. Tato čísla jsou: jedna, pět a osm. Takže pokud se váš partner začne ve vztahu příliš prosazovat a pokusí se vás komandovat, ověřte si napřed jeho datum narození, potom možná budete schopni situaci zvrátit. Lidi s životním číslem jedna nedokáží najít rovnováhu, dokud se nenaučí stát pevně na vlastních nohou. V raném věku se tito lidé často musí podřizovat rozhodnutím a přáním jiných nebo setrvávat v podmínkách, jež je omezují, "aby byl pokoj", i když to narušuje jejich vnitřní klid. Může jim to trvat i třicet let, než naleznou rovnováhu a získají dostatek sebedůvěry, aby se dokázali prosadit; když k tomu však jednou dospějí, nabudou veliké síly a nikdy se neohlíží zpět. Životní číslo jedna je číslem odvahy, vynalézavosti, inspirace a síly vůle. Za příkloady slavných osobností s životním číslem jedna mohou posloužit: Salvator Dali, Arthur C. Clarke, Ringo Starr, Danny De Vito, Sting.

Životní číslo 2

Lidé, kteří zahajují svůj život v osobní roční vibraci čísla dvě, budou mít za životní číslo dvojku, což jim umožní využívat vlastností dvojky v průběhu celého života. Tito lidé jsou snášenliví, laskaví a mají velkou intuici. Lépe se cítí v postavení, kde se mohou o někoho opřít, protože jsou radši, když nemusí o všem rozhodovat sami. Nebývají to příliš silné osobnosti, leda by měli silné číslo dne, které by jim dodalo více ráznosti a elánu. Obyčejně se vyhýbají jakékoliv formě vedení, jsou však taktní, ohleduplní a spolehliví. Lidé s životním číslem dvě se vždycky budou snažit nahlížet na každou situaci z obou stran a mají nadání smiřovat lidi, protože intuitivně vycítí to, co je spojuje. Možná že se nesnadno rozhodují, ale pokud jde o urovnání sporů mezi jinými, jsou naprosto nedostižní. Situace v rodině, prostředí v němž žijí i atmosféra v práci, to všechno je pro vnitřní klid těchto lidí velmi důležité. Špatně se vyrovnávají se stresem v jakékoli podobě a potřebují mít kolem sebe klid a pohodu, jinak začnou být roztržití a nervózní. Ke slavným osobnostem s životním číslem dvě patří mimo jiné: Phil Collins,Art Garfunkel, Eleanor Rooseveltová.

Životní číslo 3

Lidé, kteří zahajují život v osobní roční vibraci čísla tři, budou mít jako životní číslo trojku a jejích vlastností budou moci využívat po celý život. Vibrace trojky přináší mentální čilost a ustavičně činorodou mysl a zároveň jde i o číslo seberealizace. Lidé ovlivňovaní číslem tři tedy bývají buď tvořiví, s bohatou obrazotvorností, nebo vysoce inteligentní a často obojí. Ale ať už jejich nadání spočívá v čemkoli, vždycky se budou snažit být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi a využívat jejich i své vlastní energie k tomu, aby probudili a oživili představivost všech kolem sebe. Trojka je patrně nejdružnější ze všech čísel a tito lidé mívají osobní kouzlo a životní jiskru. Komunikace má pro ně velký význam a milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, ve velké většině mají smysl pro humor a dovedou být vtipný. Lidé s trojkou jako životním číslem bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých a občas je potřeba, aby se naučili chovat trochu diplomatičtěji. Snaží se vyhýbat samotě a pokud mají produktivně pracovat a cítit se spokojeni, potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, protože stres znásobuje jejich mentální energii, z níž čerpají své nápady. Výborně se také osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, při níž může každý z partnerů získávat nové podněty od druhého, naopak v jednotvárném prostředí ochabují a ztrácejí elán. K slavným osobnostem s životním číslem tři patří: Benny Hill, Dick Smith, Alfred Hitchcock a Bill Cosby.

Životní číslo 4

Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla čtyři, budou mít čtyřku jako životní číslo a vlastností čtyřky budou moci uplatňovat v průběhu celého života. Tito lidé jsou praktičtí, konzervativní a spolehliví, a nejvíce jim vyhovuje pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Čtyřka je symbolem čtverce a jako taková představuje základ nebo rámec všech hmotných věcí na tomto světě. Trojka je ve své podstatě číslo mentální, kdežto čtyřka naproti tomu číslo čistě fyzické. Tito lidé jsou praktičtí, střízliví, s nechutí ke změnám a často vidí život černobíle. Mají rádi, když jsou výsledky jejich práce viditelné, a jistotu čerpají z věcí, které mohou vidět a ohmatat. Jsou to nesmírně pracovití a často velmi fyzicky zdatní lidé, dávající přednost povoláním i zálibám, v nichž mohou uplatnit fyzickou sílu a obratnost. Výrazným příkladem životního čísla čtyři je Arnold Schwarzenegger. Mnohé z těchto lidí přitahují povolání, v nichž mohou nosit uniformu a libují si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Všechno, co je potká, mohou prožívat velmi hluboce a mívají sklon obracet duševní napětí dovnitř do té míry, až to může mít škodlivé účinky na jejich nervový systém. Pokud se nenaučí odpočívat a přiměřeně uvolňovat svou energii, trpívají bolestmi hlavy, problémy s krevním tlakem a žaludečními obtížemi. Mnohým z nich často chybí sebejistota a potřebují, aby je za jejich snahu čas od času někdo pochválil. Jako přátelé jsou velmi spolehliví, ale nejistota je může někdy dohnat k tomu, že si kolem sebe vybudují čtvercový rámec a tím si zúží prostor pro vlastní rozvoj a růst. Ve snaze vyhnout se citovým zraněním se také brání pustit si druhého příliš blízko a ochuzují se tak o vztahy, které by jim mohly přinést mnoho šťastných chvil. Pokud jim v minulosti někdo ublížil, budou mít napříště strach a budou si dávat pozor, aby své city znovu nevydali všanc. Nadání těchto lidí spočívá v jejich fyzické i mentální obratnosti a v jejich schopnosti všechno (mnohdy i včetně vás) velmi prakticky naplánovat a zorganizovat i ve schopnosti realizovat nápady druhých. Mezi slavné osobnosti s životním číslem čtyři patří: Frank Sinatra, Mike Tyson a Priscilla Presleyová.

Životní číslo 5

Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla pět, budou mít životní číslo pět a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Klíčovými slovy pětky jsou "svoboda" a "inspirace", člověk se touží osvobodit ode všech pravidel, předpisů či okolností, které jej nějak svazují. Musí se však naučit chápat, že skutečná svoboda může přijít pouze zevnitř. Až příliš často se tito lidé snaží najít svobodu v tom, že uhýbají před vnějšími vlivy a obracejí se zády právě k těm situacím a lidem, od nichž se mohou přiučit nejvíc. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnout je. Toho můžeme docílit, pokud na ně budeme pohlížet jako na příležitosti a nacházet určitou duševní hodnotu v hledání prvku harmonie v nesouladu. Tím se můžeme nad omezení povznést a využít inspirace pětky nejlépe. Inspiraci pak můžeme podepřít rozumem a emoce spíše oceňovat než je potlačovat. Pamatujte, že pětku symbolizuje pětiúhelník, vymezený pěti body představujícími ruce, nohy a hlavu, jejichž prostřednictvím můžeme energii vysílat i příjmat. Z tohoto důvodu jsou lidé s životním číslem pět vždy přístupní novým myšlenkám a objevům. Pětka je jedním ze tří životních čísel, které dávají člověku vůdcovské schopnosti (dalšími jsou jednička a osmička). Tito lidé jsou nestálí, netrpěliví a dobrodružní, především jsou však svobodomyslní. Potřebují poznávat a cestovat, potřebují stále nové podněty a rádi také poznávají lidi odlišných kultur, odlišných povolání a odlišného prostředí. Pokud účelně využijí přebytek energie, kterou v sobě mají, mohou mentálně vyniknout v jakémkoli oboru, stejně jako fyzicky v kterékoli sportovní činnosti. Mezi slavnými osobnostmi s životním číslem pět jsou: Mark Twain, Marlon Brando, Sir Arthur Conan Doyle, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt a Eva Peronová.

Životní číslo 6

Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla šest, budou mít životní číslo šest a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Šestka představuje lásku, harmonii a tvořivost, ale její vibrace v sobě nese i prvek pokušení. Odhaluje stále přítomnou možnost volby mezi uplatněním vlastních znalostí a schopností v negativním směru, k využívání druhých, a v pozitivním směru ve prospěch lidstva. Se šestkou jako životním číslem se často setkáváme v povoláních, která umožňují získat velkou moc a která kladou důraz na materiální stránku života. Nutnost volit způsob využití této moci před člověkem často vyvstane, když to nejméně čeká, jako zkouška, v níž musí prokázat, zda je hoden toho, co mu bylo svěřeno. Pro lidi se šestkou jako životním číslem je nesmírně důležité, aby si dokonale ujasnili, co je dobré a co je špatné, i souvislosti mezi příčinou a následkem. Největším úkolem šestky jako životního čísla je naučit se sladit tyto vlivy a pochopit, že smyslem všech překážek a potíží je posílit a prověřit vůli. Po celý život potřebují tito lidé ve velké míře lásku, náklonnost a uznání, které jim pomáhají rozvíjet jejich sebedůvěru. Když tuto sebedůvěru získají, mohou dospět k přirozené rovnováze a harmonii, která jim umožní uplatnit jejich nesmírný tvůrčí potenciál. Cítí velkou odpovědnost za svou rodinu i za širší společenství, případně může jejich potřeba pomáhat druhým přerůstat i do všeobecnější roviny. K slavným osobnostem s životním číslem šest patří: Albert Einstein, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, Stevie Wonder, John Lennon a Sylvester Stallone.

Životní číslo 7

Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla sedm, budou mít číslo sedm jako životní číslo a jeho vlastností budou moci využívat v průběhu celého života. Nejvýraznější vlastností lidí s životním číslem sedm je jejich léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Mají v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí. Pokud využijí těchto svých kvalit ve prospěch druhých, nejenže proud hojivé a inspirující energie, jíž jsou naplněni, nikdynevyschne, ale bude naopak stále sílit. Důležité je, aby člověk dokázal rozpoznat všechen přirozený potenciál, který se v něm skrývá, a to i tehdy, pokud v něm tento potenciál zatím pouze dříme a čeká na svou příležitost. Schopnost uzdravovat je přirozené nadání čísla sedm a věřím, že jednou přijde čas, kdy se ho lidé naučí dál prohlubovat cvikem a studiem. Ne každý přirozeně téhle možnosti využije, ale je důležité si uvědomit, že takový potenciál existuje. Osobní zkušenost má pro lidi s životním číslem sedm obzvláštní význam a v jejich životě mnohokrát nadejde chvíle, kdy se rozhodnou nedbat dobře míněných rad, ale ponořit se do problému a hledat řešení na vlastní pěst. Pokud těmto lidem leží na srdci osud světa, často se dovedou zamyslet nad existencí v širších souvislostech a přicházet s reformami, pokud jsou však jejich pohnutky v podstatě sobecké, mohou způsobit pohromu velkých rozměrů. Mezi slavné osobnosti s životním číslem sedm patří: Gabriel Fahrenheit, Louis Pasteur, Satya Sai Baba, John F. Kennedy, Winston Churchill, Andy Warhol, Lech Walesa, George Bush, Mel Gibson a Michael Douglas.

Životní číslo 8

Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla osm, budou mít životní číslo osm a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Energie a síla osmičky jsou pro tyto lidi velkým přínosem a mohou jim v mnoha životních situacích pomoci. Životní číslo osm také člověku dává přirozené organizační a řídící schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty. Tito lidé jsou v zásadě konzervativní, ale také vytrvalí a houževnatí. Osmičku si můžeme představit složenou ze dvou čtverců (čili dvojitou čtyřku), z nichž jeden spočívá na druhém. To představuje rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem dole a duchovním světem nahoře, dvěma světy, které se navzájem ovlivňují. Osmička je číslem rovnováhy a karmy, zákonitosti příčiny a následku se proto objevují všude, kde se vyskytne, ať už je to mezi čísly v mřížce, jako osobní roční vibrace, či jako životní číslo. Jsou to zákonitosti, které ovlivňují život v obou rovinách existence, a je nesporné, že bez takové rovnováhy nemůže život existovat. Tohle je jeden z nejdůležitějších klíčů k jeho pochopení. Důkaz této základní rovnováhy můžeme, pokud chceme, všichni vidět i v rovině své existence. Mezi volně žijícími zvířaty panuje přirozená rovnováha a stejná rovnováha panuje v odlehlých, civilizací dosud nedotčených končinách naší planety. Existují ovšem i hlubší projevy této jemné rovnováhy, pro něž vědci nenacházejí vysvětlení. Od dávných časů symbolizuje ležatá osmička karmu a nekonečno a už od těchto dávných časů, z nichž čerpám své vědomosti, symbolizuje osmička zákonitosti rovnováhy, zákonitosti příčiny a následku. Životy lidí ovlivňovaných životním číslem osm mohou být jak příčinou, tak i následkem, protože osmička je nejmocnější ze všech čísel. Přináší některá cenná ponaučení, především to, že zneužití moci může mít velmí vážné důsledky. Mnozí lidé usilují o hmotné zajištění hromaděním majetku, ale samo materiální bohatství jim hlubší uspokojení ani klid mysli nepřinese, pokud se nenaučí čerpat ze svých duchovních zdrojů, aby to bylo ku prospěchu ostatním. Dávání a braní, příčina a následek - lidé s životním číslem osm naleznou trvalé štěstí a spokojenost jen tehdy, když se naučí tuto rovnováhu zachovávat. Mezi slavné osobnosti s životním číslem osm patří: George Harrison, Barbra Streisandová, Elizabeth Taylorová, Pablo Picasso a Muhammad Alí.

Životní číslo 9

Lidé, kteří začínají svůj život s osobní roční vibrací čísla devět, budou mít osobní roční číslo devět a po celý život budou moci využívat vlastností jeho vibrace. Devítka se interpretuje jako moudrost a zodpovědnost a její vibrace představuje také závěr a ponaučení, jež jsou posledními v sérii poznatků. Lidé s životním číslem devět v sobě shrnují i vlastnosti všech čísel ostatních. Mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Vědomosti nemají samy o sobě žádný význam, pokud jich nepoužijeme ke konstruktivnímu cíli, a proto si lidé s devítkou jako životním číslem mnohdy ani neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění. Pouze spontánním rozdáváním sebe samých a své moudrosti v sobě mohou začít odhalovat a rozvíjet lidský potenciál, který z nich dělá opravdové učitele na univerzální, tedy vyšší rovině vědomí. Materiální zajištění, pochopitelně kromě toho nejnutnějšího, pro ně není důležité. Obvykle nemají potřebu klást si nějaká materiální omezení. Láska, pravda a přátelství, to jsou pro lidi s životním číslem devět daleko důležitější hodnoty a díky činům probouzejícím silné city lásky a něhy se tito lidé dokáží naladit na vyšší zdroje inspirace. Takto získaná ponaučení jim umožní porozumět všem nepříznivým okolnostem a změnit je, a to nejen ve vlastním životě, ale i v životě druhých. Pravda znamená pro lidi s devítkou jako životním číslem mnoho a v některém období svého života se mohou začít intenzivně zajímat o duchovní pojmy a využít svých vědomostí k tomu, aby učili uzdravovali jiné. Jsou to hluboce přemýšliví lidé a jejich myšlení bývá vysoce analytické. Odpovědnost berou velmi vážně a zdá se, že mají potřebu přebírat v průběhu života odpovědnost za celou řadu lidí a situací. Důležité je pro ně také najít správnou rovnováhu mezi odpovědností a samostatným projevem. Pokud se ustavičně "vydávají" a nešetří si čas na vlastní osobní aktivitu a obnovení svých vnitřních zdrojů, mohou svou energii snadno vyčerpat. Mezi slavné osobnosti s životním číslem devět patří: Patrick Swayze, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Mahátmá Gándhí a Nelson Rockefeller.

Datum narození zdaleka nevypovídá jen o povahových vlastnostech!

Lze z něho vyčíst i mnohé o schopnosti člověka vyrovnat se se světem, o jeho profesionálních možnostech, zdravotních potížích, sexuální energii, problémech v dětství a řadě dalších věcí. Numerologie znamená zkoumání data narození určitého člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osoby. Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datech narození, tím jasněji budeme moci chápat sami sebe i své blízké. Pro naše potřeby budeme používat čísla od jedné do devíti, protože každé číslo vyšší než devětje možné zredukovat na tyto základní numera. Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, narození.

Výborná a numerology doporučovaná je Kniha: "Numerologie - Čísla lásky" od Robin Steinové

Každé číslo má svou planetu

Číslo 1: Slovní vyjadřování v situacích
SLUNCE : hvězda, stálice, má energii sluneční síly - LEV.
Číslo 2: Intuice a citovost
MĚSÍC : točí se kolem Země a tím je pořád stejně otočena k nám a může se zdát, že se nehýbá, ale ona je svá a odráží světlo SLUNCE či absorbuje ho, odraz je jen zbytkové světlo - LUNA přetransformuje světlo - RAK.
Číslo 3: Komunikace a pojmová představivost
MARS = ohnivá planeta - BERAN - zde přináší energii - nápad.
ŠTÍR - přináší sílu transformace.
Číslo 4: Zručnost a asertivita, stabilita
MERKUR = je posel bohů : BLÍŽENOI - je to vzdušná planeta - komunikace verebální i mimoslovní - internet, mobil, e-mail.
PANNA - zemské záležitosti - hmotné věci.
Číslo 5: Emocionální hloubka a zaujetí
JUPITER = Ochrana - svou masou zachraňuje naši planetu i celou sluneční soustavu před bludnými tělesy, které dopadají na Jupiter.
STŘELEC,RYBY
Číslo 6: Láska ke kráse, harmonii, láska k domovu a rodině.
VENUŠE : planeta lásky - BÝK - tvoří lásku a úctu a dobrý vztah ke hmotným statkům (můj dům - můj hrad, mé tělo)
Váhy - méňe konkrétní vnímání krásy: umění, spravedlnost, harmonie.
Číslo 7: Pochopení a účast
SATURN : KOZOROH - velmi dobrý hospodář(dobře obhlíží svůj majetek,moudře, uvážlivě)
VODNÁŘ - SATURN ovládá VODNÁŘE, aby netěkal, nebyl tříštivý a explodující a nutí ho
k bržděnísvých aktivit a k moudrému nakládání s časem
Číslo 8: Logika a intelekt
URAN - výbušný, velká energie - VODNÁŘ, KOZOROH - dodává jim URAN akceschopnost, aby neustrnuli pod vlivem SATURNU.
Číslo 9: Moudrost, idealismus, analytické schopnosti a duchovno
NEPTUN - RYBY - silná intuice - bezbřehost působení, vládce vod, a hlubin.
STŘELEC - zdroj inspirace dálnými světy.
Číslo 0: Kdykoliv se nula objeví v datu narození, dodává životní energii předchozímu číslu a zvyšuje jeho sílu a potenciál.
ŠTÍR - transformační síla
BERAN - temný podtóin, zatemňuje beranům mozek, pudí je k věcem, které by jinak BERAN nedělal.

Izolovaná 9tka = problém říct NE a neschopnost rozumět svým pocitům!

Devítileté cykly v trojúhelníku

1 - Devítiletá vibrace jedničky s sebou nese nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti, ale může člověku někdy přinášet i pocity nesmírné osamělosti, zvlášť pokud mu dělá potíže trávit určitý čas o samotě. Lidé s číslem dne 1 a 9(*1.,10.,19.,28.,9.,18.,a 27.) jsou zpravidla rádi, když mohou být určitý čas sami, ale ostatní s tím mohou mít problémy a během tohoto cyklu se musí naučit nezávislosti a asertivitě.Účelem tohoto devítiletého cyklu je rozvoj vlastní osobnosti.

2 - Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat vaše zdraví, a měli byste proto věnovat zvláštní pozornost své stravě, cvičení a odpočinku.

3 - Devítiletá vibrace trojky je období mentálně a tvořivé vysoce aktivní. Je to devítiletý cyklus komunikace, společenské interakce a studia, ale především je to cyklus konfrontace. V životě většiny z nás existují situace, které zasouváme do nejzazšího koutečku mysli a jejich řešení odkládáme na neurčito. Ovšem právě devítiletá vibrace trojky má možnosti a prostředky, jak tyto skryté problémy vynést na světlo a donutit nás, abychom se s nimi konečně vypořádali. Tím se osvobodíme od emocionální energie, jež nás ovlivňovala a bránila nám ve vývoji v předchozích cyklech. Lidé, kteří mají devítiletou vibraci trojky jako čtvrtou a poslední, si zachovají duševní čilost po celý zbytek života.

4 - Devítiletá vibrace čtyřky má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě. Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo také ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti. Ponaučení k nimž se v průběhu tohoto devítiletého cyklu dopracujete, závisí na vaší karmické cestě a na tom, jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali. Pokud jste vždy jednali v souladu s přírodními zákonitostmi existence s vlastní integritou, nemusíte se v průběhu tohoto cyklu ničeho obávat. Pokud v jeho průběhu dospějete k určitým rozhodnutím a vezmete na sebe závazky, dbejte na to, abyste v sobě neměli ani stín pochyb. Pokud se rozhodnete nesprávně, může vám trvat po celý zbytek devítiletého cyklu, než se ze vzniklé situace vyprostíte.

5 - Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto devítiletého cyklu je to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál, ovšem zda na této cestě uspějí, či ne, to zůstává také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence. Devítiletý vibrační cyklus pětky s sebou přináší svobodu a člověk musí projevit velkou vnitřní sílu , má-li se ukáznit natolik, aby nalezl rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují nenahraditelnou ztrátu času. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité, a o to pak usilujte podle svých nejlepších schopností.

6 - Devítiletá vibrace šestky je úzce spojena s životy členů vaší rodiny a vašich přátel, a než tento cyklus skončí, budete podporovat celou řadu potřebných lidí. Budete si také občas říkat, jestli vám vůbec zbude čas na vlastní záměry, protože pokaždé, když budete právě uprostřed důležité práce, nebo se budete konečně blížit k závěru svého snažení, vždycky se jako naschvál zčistajasna vynoří nějaká dramatická situace. Vaše trpělivost, víra a dokonce i vaše láska budou v tomto cyklu procházet ustavičnými zkouškami a často se budete sami sebe ptát, jestli má takový život vůbec smysl. Mnohokrát se octnete před nutností volby; a na tom, jak se zachováte vůči lidem, kteří od vás něco potřebují, a jak s nimi budete jednat, bude záviset veškerý váš budoucí pokrok. I když bývá cyklus šestky občas obtížný, může být také jedním z nejprospěšnějších. Při pohledu z optimističtější stránky to může být cyklus, v jehož průběhu se začne konečně uskutečňovat mnohé z toho, o čem jste celý život snili. Je to čas velice tvořivý a ideální pro vztahy všeho druhu. Ale stres vám může působit bolesti hlavy (to není slovní hříčka)!

7 - Devítiletá vibrace sedmičky: nejdůležitější, co ci musíte o vibraci sedmičky zapamatovat, je to, že kdekoli se objeví, vyvolává změny, které Vás mohou občas hlubopce citově zasáhnout; jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem. Další, co byste měli mít napaměti, je, že tyto změny nejsou vždy k horšímu. Často jde o důležité změny, které Vám mohou být do budoucna velmi prospěšné, hned v první chvíli to však obyčejně nedokážetze rozpoznat. V tomto cyklu budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, který Vám už v minulosti působ il starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon příčiny a následku a nešetřte pomocí a pochopením tam, kde cítíte, že je toho zapotřebí.

8 - Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. V celé této knize mluvím(autorka) o číslech, jako bych mluvila o kterémkoli jiné mocné síle. Nemám nejmenších pochyb, že čísla mají moc nás ovlivňovat a jejich působením dochází ke změnám v našem energetickém poli či auře, jež nás obklopuje. Když jsme například pod vlivem vibrace jedničky, udržují si lidé od nás odstup, jsme-li pod vlivem trojky, cítí se k nám přitahováni. Vícečetná čísla a kombinace vyšších čísel, jako třeba rovina energie 7-8-9, mohou naši energii nesmírně zvýšit. Důvod tohoto jevu je podle mě docela prostý. Životní síla všeho živého je především energie jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce tak jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce tak jemně vyladěná, že nás tak či onak ovlivňují všechny druhy energie. Mnohé formy energie jsme se naučili ovládat k rozličným účelům, ale poučili jsme se i o důsledcích jejich zneužití, protože naší osobní elektrické pole je možno velmi snadno rozkolísat. Když k tomu dojde, začneme trpět bolestmi hlavy, žaludečními nevolnostmi, alergiemi a různými chorobami. Některé formy energie na nás mohou při správném uplatnění působit blahodárně, jako třeba elektrické impulsy nebo různé formy ozařování využívané lékaři a fyzioterapeuty. Jiné typy energie, jako nukleární, magnetická, by dokonce i elektrická, mohou být pro nás vysloveně nebezpečné. Čísla vytvářejí energii velmi jemnou a vibrační síla čísel může ovlivnit a změnit energetické pole, jež nás ovlivňuje. Čísla možná nemají moc přivodit nám onemocnění tak závažného charakteru jako třeba nukleární energie, mohou však, pokud se objeví jako osobní roční nebo devítiletá vibrace, vyvolat změny a zvraty, a pokud se vyskytnou jako součást našeho data narození a naší mřížky, mohou být zdrojem našeho osobního kouzla i naší dynamiky, rozhodnosti, výbušnosti či náladovosti. V zájmu nás samých i našich blízkých je, abychom si uvědomili, jakému působení jsme vystaveni, a to nejen ze strany vibrační síly čísel, ale i ze strany veškerých typů energie v našem světě. Dokud tomu tak není, nemáme žádnou možnost ovlivňovat prostředí, které nás obklopuje, a získat kontrolu nad sebou samým i nad svým zdravím. O tom, jak nás energie všeho druhu ovlivňuje, jsem se tolik rozhovořila proto, abych vás připravila na devítiletou vibraci osm. Ne, že by to bylo období tak hrozné.V jádru je tento cyklus jedním z nejúspěšnějších období, jaké může ve vašem životě nastat, ale vibrační síla osmičky je současně ze všech nejmocnější, a proto k ní musíme přistupovat s náležitým respektem. Kolikrát jste už slyšeli o lidech, jejichž životy se od okamžiku, kdy dosáhli úspěchu, radikálně změnily? Klasickým příkladem jsou rockové hvězdy, které mohou takřka přes noc dosáhnout obrovské popularity, vydělávat obrovité sumy peněz a získat světovou slávu. „Nenadálý“ úspěch některých lidí je ve skutečnosti výsledkem mnoha let usilovné práce, studia a námahy. To jsou lidé, kteří za svůj „úspěch“ zaplatily a jsou si tedy z filozofického hlediska lépe vědomi jeho pomíjivosti. Pro řadu jiných znamení úspěch noční můru; důkazem toho bývá jejich závislost na alkoholu či drogách, nebo jejich zkrachovaná manželství. Osmička je číslem rovnováhy a karmy. Ať už se objeví jako číslo dne, životní číslo, osobní roční vibrace nebo devítiletý vibrační cyklus, bude vždycky usměrňovat vaše ambice do oblastí, v nichž potřebujeme nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a dokážeme se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitější aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Věřím, že je pro lidi důležité, aby se upřímně zamysleli nad svými pohnutkami, protože vibrace osmičky není síla, se kterou by bylo radno si zahrávat.

9 - Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatosti, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. Devítka také představuje poustevníka z taroků. Ten je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato devítiletá vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda „záležitostí“, kterou si zvolíte, bude vaše rodina nebo organizace, jež nemá s vaší rodinou nic společného: jde tu především o váš osobní růst. Tento cyklus vytváří opravdové filantropy, kteří kladou štěstí jiných výš než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají velkého zadostiučinění.

11 - Devítiletá vibrace jedenáctky je jednou z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. Mnozí lidé se v průběhu vibrace jedenáctky začnou zajímat o oblast duchovna nebo bse snaží více porozumět náboženství, v němž byli vychováváni a více v ně věřit. Jiní se začnou zajímat o filozofii, psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění, rukodělné práce nebo o hudbu. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy.Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si važí toho, co mají..

Životní čísla:

Osobní roční vibrace, ve kterém lidé započnou svůj život, má nesmírnou důležitost, protože vlastností tohoto čísla mohou využívat nadále po celý život, v průběhu všech měnících se vibrací. Z tohoto důvodu se číslu, v jehož vibraci započali život, říká životní číslo.
30.7.1980 dává 3+0+7+1+9+8+0=28, 2+8=10, 1+0=1

Jednička jako životní číslo
Osobní roční vibrace, ve které lidé započnou svůj život, má nesmírnou důležitost, protože vlastností tohoto čísla mohou využívat nadále po celý život, v průběhu všech měnících se vibrací. Z tohoto důvodu se číslu, v jehož vibraci lidé započali život, říká životní číslo. Lidé, kteří se narodili v osobní roční vibraci jedničky, mají životní číslo jedna. Vyznačují se nezávislou povahou a zvídavou myslí. Získávají daleko víc svým vlastním přičiněním než pomocí druhých a mají výrazné vůdcovské kvality. Vzpomínáte, jak jsem vám v deváté kapitole slíbila vysvětlit, odkud čerpá své vůdcovské schopnosti Michail Gorbačov? Tak už jsme u toho! Existují tři životní čísla, která dávají člověku schopnost vést, vládnout nebo řídit. Tato čísla jsou jedna, pět a osm. Takže pokud se váš partner začne ve vztahu příliš prosazovat a pokusí se vás komandovat, ověřte si napřed jeho datum narození, potom možná budete schopni situaci zvrátit. Ve vztahu, kde partneři zápasí o dominantní pozici, dochází pochopitelně často k hádkám. Nedávno jsem četla jeden vtipný postřeh, na autora si nevzpomínám, ale jeho aforismus zněl takhle: „Manželství, jež vytváří ze dvou lidí jedinou bytost, je celoživotním bojem o to, která z nich to bude.“ Michail Gorbačov se narodil 2.3.1931. A tak, třebaže jeho číslem dne je dvojka, která není číslem vůdců, čerpá svou nezávislost a své vůdčí schopnosti ze svého životního čísla jedna a dále pak i z vibrace vytvářené číslem roku pět. Rádžův Fádní se narodil 29.8.1944. Učil se leteckým pilotem, ale po zavraždění svého bratra Sandžaje v roce 1981 získal v rodině vedoucí pozici. V roce 1984 se pak stal ministerským předsedou. Měl štěstí, že mohl využít své vynikající vůdcovské schopnosti dané životním číslem jedna i číslem osm. John Howard má rovněž životní číslo jedna a číslo dne osm. Narodil se 26. 7. 1939. Ve staré čínské numerologii za dynastie Sungů (1101-1125), se čísla přiřazovala k různým částem těla želvy. Číslo jedna představovalo želví ocas. To má hluboký význam, protože pokud želva nestojí na všech čtyřech nohou a nezajišťuje tak ocasu rovnováhu, vláčí ho v blátě. Převedeno do lidských vztahů to symbolizuje lidi s životním číslem jedna, kteří nedokáží najít rovnováhu, dokud se nenaučí stát pevně na vlastních nohách. V raném věku se tito lidé často musí podřizovat rozhodnutím a přání jiných, nebo setrvávat v podmínkách, jež je omezují, „aby byl pokoj“, i když to narušuje jejich vnitřní klid. Může jim to trvat i třicet let, než naleznou rovnováhu a získají dostatek sebedůvěry, aby se dokázali prosadit; když k tomu však jednou dospějí, nabudou velké síly a nikdy se neohlížejí zpět. Životní číslo jedna je číslem odvahy, vynalézavosti, inspirace a síly vůle. Za příklady slavných osobností s životním číslem jedna mohou posloužit: Rolf Hartus, Salvator Dali, Alan Marshall, Artur C. Clarke, Donald O´Connor, Ringo Starr, Richard Rogers, Burt Bacharach, Danny de Vito, Tigrid Thorntová, Sam Shephard, Mia Farrowová, Sting, Ann Murrayová a Julie Anthonyová.

Dvojka jako životní číslo
Lidé, kteří zahajují svůj život v osobní roční vibraci čísla dvě, budou mít za životní číslo dvojku, což jim umožní využívat vlastností dvojky v průběhu celého života. Tito lidé jsou snášenliví, laskaví a mají velkou intuici. Lépe se cítí v postavení, kde se mohou o někoho opřít, protože jsou radši, když nemusí o všem rozhodovat sami. Nebývají to příliš silné osobnosti, leda by měli silné číslo dne, které by jim dodalo více ráznosti a elánu. Obyčejně se vyhýbají jakékoli formě vedení, jsou však taktní, ohleduplní a spolehliví. Lidé s životním číslem dvě se vždycky budou snažit nahlížet na každou situaci z obou stran a mají nadání smiřovat lidi, protože intuitivně vycítí to, co je spojuje. Možná, že se nesnadno rozhodují, ale pokud jde o urovnání sporů mezi jinými, jsou naprosto nedostižní. Situace v rodině, prostředí v němž žijí i atmosféra v práci, to všechno je pro vnitřní klid těchto lidí velmi důležité. Špatně se vyrovnávají se stresem v jakékoli podobě a potřebují mít kolem sebe klid a pohodu, jinak začnou být roztržití a nervózní. Ke slavným osobnostem s životním číslem dvě patří mimo jiné: Phil Collins, Richard Buton, Debbie Reynoldsová, Omar Sharif, Andy Williams, Tiny Tim, Cliff Richard, Art Garfunkel, Sydney Andrewsová, dr. Benjamin Spock a Eleonor Rooseveltová. Na tomto místě vám musím (autorka) povědět, že třebaže některá data narození dávají při sčítání jednoznačně dvojku, nebo jedenáctku, nejsem si docela jista rozdíly mezi dvěma čísly, protože někdy může dát datum narození při sčítání jednoznačně dvojku a při jiném jedenáctku. Podobné pocity mám u tak zvaných dominantních životních čísel 22,33 a 44, protože osoba, která zahajuje život v osobní roční vibraci čtyři, bude mít životní číslo čtyři. Podle toho, jak sčítáme čísla v datu narození, může nám vyjít 13,22,31 nebo 40, ale ať se na to díváte, jak chcete, výsledek jsou vždy čtyři. Podobně 24,33 i 42 dávají šest a 26,35,44 i 53 dávají 8. Kdo mi může říct, že mám sčítat čísla v datu narození právě tak a ne jinak?

Trojka jako životní číslo
Lidé, kteří zahajují život v osobní roční vibraci tři, budou mít jako životní číslo trojku a jejich vlastností budou moci využívat po celý život. Vibrace trojky přináší mentální čilost a ustavičně činorodou mysl a zároveň jde i o číslo seberealizace. Lidé ovlivňovaní číslem tři tedy bývají buď tvořiví, s bohatou obrazotvorností, nebo vysoce inteligentní a často obojí. Ale ať už jejich nadání spočívá v čemkoli, vždycky se budou snažit být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi a využívat jejich i své vlastní energie k tomu, aby probudili a oživili představivost všech kolem sebe. Trojka je patrně nejdružnější ze všech čísel a tito lidé mívají osobní kouzlo a životní jiskru. Komunikace má pro ně velký význam a milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, ve velké většině mají smysl pro humor a dovedou být vtipní. Lidé s trojkou jako životním číslem bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých a občas je potřeba, aby se naučili chovat trochu diplomatičtěji. Snaží se vyhýbat samotě, a pokud mají produktivně pracovat a cítit se spokojeni, potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, protože stres zásobuje jejich mentální energii, z níž čerpají své nápady. Výborně se také osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, při níž může každý z partnerů získávat nové podněty od druhého, naopak v jednotvárném prostředí ochabují a ztrácejí elán. K slavným osobnostem s životním číslem tři patří: Neil Simon, Benny Hill, Dick Smith, Dick Emery, Jayne Torvillová, Christopher Dean, Billy Crystal, John Belushi, Alfred Hitchcock, Johnny Mercer, Florenz Ziegfieldová, Linda Goodmanová, Roald Dahl, Krviny Wallace, Bill Cosby, Herbie Hancock, Malcolm Fraser, René Rivkin, dr. Bob Brown, Olivia Newton-Johnová, John Gorton, Herb Elliot a Clive Lloyd.

Čtyřka jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla čtyři, budou mít čtyřku jako životní číslo a vlastnosti čtyřky budou moci uplatňovat v průběhu celého života. Tito lidé jsou praktičtí, konzervativní a spolehliví, a nejvíce jim vyhovuje pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Čtyřka je symbolem čtverce a jako taková představuje základ nebo rámec všech hmotných věcí na tomto světě. Trojka je ve své podstatě číslo mentální, kdežto čtyřka naproti tomu číslo čistě fyzické. Tito lidé jsou praktičtí, střízliví, s nechutí ke změnám a často vidí život černobíle. Mají rádi, když jsou výsledky jejich práce viditelné, a jistotu čerpají z věcí, které mohou vidět a ohmatat. Jsou to nesmírně pracovití a často velmi fyzicky zdatní lidé, dávající přednost povoláním i zálibám, v nichž mohou uplatnit fyzickou sílu a obratnost. Výrazným příkladem životního čísla čtyři je Arnold Schwarzenegger. Mnohé z těchto lidí přitahují povolání, v nichž mohou nosit uniformu, a libují si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Všechno, co je potká, mohou prožívat velmi hluboce a mívají sklon obracet duševní napětí dovnitř do té míry, až to může mít škodlivé účinky na jejich nervový systém. Pokud se nenaučí odpočívat a přiměřeně uvolňovat svou energii, trpívají bolestmi hlavy, problémy s krevním tlakem a žaludečními obtížemi. Mnohým z nich často chybí sebejistota a potřebují, aby je za jejich snahu čas od času někdo pochválil. Jako přátelé jsou velmi spolehliví, ale nejistota je může někdy dohnat k tomu, že si kolem sebe vybudují čtvercový rámec a tím si zúží prostor pro vlastní rozvoj a růst. Ve snaze vyhnout se citovým zraněním se také brání pustit si druhého příliš blízko a ochuzují se o vztahy, které by jim mohly přinést mnoho šťastných chvil. Pokud jim v minulosti někdo ublížil, budou mít napříště strach a budou si dávat pozor, aby své city znovu nevydali všanc. Zažila jsem extrémní případy takových lidí, kteří si kolem sebe „vystavěli zeď“ tak vysokou, že přes ni sami nedosáhli, a nikoho jiného za ni nepustili. Mezi slavné osobnosti s životním číslem čtyři patří Nadia Comaneciová, Frank Sumatra, Dolly Partonová, Mike Tyson, Elliot Gould, Rex Mossop, Marcel Marcelu, Herold Wilson, Neil Diamond, Mary Lou Rettonová, Rocky Gattilari, Don Lane, Michael Parkinson, Priscilla Presleyová a Tom Selleck.

Pětka jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla pět, budou mít životní číslo pět a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Klíčovými slovy jsou „svoboda“ a „inspirace“, člověk se touží osvobodit ode všech pravidel, předpisů či okolností, které jej nějak svazují. Musí se však naučit chápat, že skutečná svoboda může přijít pouze zevnitř. Až příliš často se tito lidé snaží najít svobodu v tom, že uhýbají před vnějšími vlivy a obracejí se zády právě k těm situacím a lidem, od nichž se mohou přiučit nejvíc. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnout je. Toho můžeme docílit, pokud na ně budeme pohlížet jako na příležitosti a nacházet určitou duševní hodnotu v hledání prvku harmonie a nesouladu. Tím se můžeme nad omezení povznést a využít inspirace pětky nejlépe. Inspiraci pak můžeme podepřít rozumem a emoce spíše oceňovat než je potlačovat. Pamatujte, že pětku symbolizuje pětiúhelník, vymezený pěti body představujícími ruce, nohy a hlavu, jejichž prostřednictvím můžeme energii vysílat i přijímat. Z tohoto důvodu jsou lidé s životním číslem pět vždy přístupní novým myšlenkám a objevům. Pětka je jedním ze tří životních čísel, které dávají člověku vůdcovské schopnosti (dalšími jsou jednička a osmička). Tito lidé jsou nestálí, netrpěliví a dobrodružní, především jsou však svobodomyslní. Potřebují poznávat a cestovat, potřebují stále nové podněty a rádi také poznávají lidi odlišných kultur, odlišných povoláních a odlišného prostředí. Pokud účelně využijí přebytek energie, kterou v sobě mají, mohou mentálně vyniknout v jakémkoli oboru, stejně jako fyzicky v kterékoli sportovní činnosti. Mezi slavnými osobnostmi s životním číslem pět jsou: Anita O´Dayová, Pamela Stephensonová, Mark Twain, Willie Nelson, Marlon Brando, Boz Scaggs, Doris Dayová, Sir Artur Conan Doyle, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Carly Simonová, Darren Gauci, Moše Dajan, Sčoty Hamilton, Hellen Kellerová, Eva Peronová, Sebastian Coe a Sir Robert Helpman.

Šestka jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla šest, budou mít životní číslo šest a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Šestka představuje lásku, harmonii a tvořivost, ale její vibrace v sobě nese i prvek pokušení. Odhaluje stále přítomnou možnost volby mezi uplatněním vlastních znalostí a schopností v negativním směru, k využívání druhých, a v pozitivním směru ve prospěch lidstva. Se šestkou jako životním číslem se často setkáváme v povoláních, která umožňují získat velkou slávu nebo velkou moc a která kladou důraz na materiální stránku života. Nutnost volit způsob využití této moci před člověkem často vyvstane, když to nejméně čeká, jako zkouška, v níž musí prokázat, zda je hoden toho, co mu bylo svěřeno. Pro lidi se šestkou jako životním číslem je nesmírně důležité, aby si dokonale ujasnili, co je dobré a co je špatné, i souvislosti mezi příčinnou a následkem. Největším úkolem šestky jako životního čísla je naučit se sladit tyto vlivy a pochopit, že smyslem všech překážek a potíží je posílit a prověřit vůli. Po celý život potřebují tito lidé ve velké míře lásku, náklonnost a uznání, které jim pomáhají rozvíjet jejich sebedůvěru. Když tuto sebedůvěru získají, mohou dospět k přirozené rovnováze a harmonii, která jim umožní uplatnit jejich nesmírný tvůrčí potenciál. Cítí velkou odpovědnost za svou rodinu i za širší společenství, případně může jejich potřeba pomáhat druhým přerůstat i do všeobecnější roviny. K slavným osobnostem s životním číslem šest patří Elizabeth-Kübler Rossová, Lew Hoad, Albert Einstein, Richard Bizon, Dwight Eisenhower, Wendy Hughesová, Rutger Hauer, Ben Kingsley, Corazon Aquinová, Džavaharlál Nehrů, Danny Kaye, Stenie Wonder, Hoagy Carmichael, John Lennon, Bill Medley a Silvestr Stallone.

Sedmička jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život v osobní roční vibrací čísla sedm, budou mít číslo sedm jako životní číslo a jeho vlastností budou moci využívat v průběhu celého života. Nejvýraznější vlastností lidí s životním číslem sedm je jejich léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Mají v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí. Pokud využijí těchto svých kvalit ve prospěch druhých, nejenže pokud hojivé a inspirující energie, jíž jsou naplněni, nikdy nevyschne, ale bude naopak stále sílit. Důležité je, aby člověk dokázal rozpoznat všechen přirozený potenciál, který se v něm skrývá, a to i tehdy, pokud v něm tento potenciál zatím pouze dříme a čeká na svou příležitost. Schopnost uzdravovat je přirozené nadání čísla sedm a věřím, že jednou přijde čas, kdy se ho lidé naučí dál prohlubovat cvikem a studiem. Ne každý přirozeně téhle možnosti využije, ale je důležité si uvědomit, že takový potenciál existuje. Osobní zkušenost má pro lidi s životním číslem sedm obzvláštní význam a v jejich životě mnohokrát nadejde chvíle, kdy se rozhodnou nedbat dobře míněných rad, ale ponořit se do problémů a hledat řešení na vlastní pěst. Pokud těmto lidem leží na srdci osud světa, často nedovedou zamyslet nad existencí v širších souvislostech a přicházet s reformami, pokud jsou však jejich pohnutky v podstatě sobecké, mohou způsobit pohromu velkých rozměrů. Mezi slavné osobnosti s životním číslem sedm patří: Gabriel Fahrenheit, Caroline Chisholmová, Louis Pasteur, Joseph Pullitzer, Raoul Wallenberg, Satya Sai Baba, John F. Lebedy, Winston Churchill, Carl Lewis, Jackie Weaver, Ita Buttrose, Olivek North, Andy Warhol, Jim Henson, Norm Gallagher, Lech Walesa, Anatólii Ščaranskij, Barrie Unsworth, Georgie Bush, Bob Geldof, Mel Gibson, Johnny Cash, Michael Douglas a Jon English.

Osmička jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život s osobní roční vibrací čísla osm, budou mít životní číslo osm a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Energie a síla osmičky jsou pro tyto lidi velkým přínosem a mohou jim v mnoha životních situacích pomoci. Životní číslo osm také člověku dává přirozené organizační a řídící schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty. Tito lidé jsou v zásadě konzervativní, ale také vytrvalí a houževnatí. Osmičku si můžeme představit složenou ze dvou čtverců (čili dvojitou čtyřku), z nichž jeden spočívá na druhém. To představuje rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem dole a duchovním světem nahoře, dvěma světy, které se navzájem ovlivňují. Osmička je číslem rovnováhy a karmy, zákonitosti příčiny a následku se proto objevují všude, kde se vyskytne, ať už je to mezi čísly v mřížce, jako osobní roční vibrace, či jako životní číslo. Jsou to zákonitosti, které ovlivňují život v obou rovinách existence, a je nesporné, že bez takové rovnováhy nemůže život existovat. Tohle je jeden z nejdůležitějších klíčů k pochopení. Důkaz této základní rovnováhy můžeme, pokud chceme, všichni vidět i v rovině své existence. Mezi volně žijícími zvířaty panuje přirozená rovnováha a stejná rovnováha panuje v odlehlých, civilizací dosud nedotčených končinách naší planety. Existují ovšem i hlubší projevy této jemné rovnováhy, pro něž vědci nenacházejí vysvětlení. Od dávných časů symbolizuje ležatá osmička karmu a nekonečno a už od těchto dávných časů, z nichž čerpám své vědomosti(autorka), symbolizuje osmička zákonitosti rovnováhy, zákonitosti rovnováhy, zákonitosti příčiny a následku. Životy lidí ovlivňovaných životním číslem osm mohou být jak příčinou, tak i následkem, protože osmička je nejmocnější ze všech čísel. Přináší některá cenná ponaučení, především to, že zneužití moci může mít velmi vážné důsledky. Mnozí lidé usilují o hmotné zajištění hromaděním majetku, ale samo materiální bohatství jim hlubší uspokojení ani klid mysli nepřinese, pokud se nenaučí čerpat ze svých duchovních zdrojů, aby to bylo ku prospěchu ostatním. Dávání a braní, příčina a následek – lidé s životním číslem osm naleznou trvalé štěstí a spokojenost jen tehdy, když se naučí tuto rovnováhu zachovávat. Mezi slavné osobnosti s životním číslem osm patří: Georgie Harrison, Joni Mitchellová, Barbra Streisandová, Ricky Schroder, Joan Collinsová, Andres Segovia, Juliet Prowseová, Elizabeth Taylorová, Pablo Picasso, Gough Whitlam, Jimmy Barnes, Lyndon Johnson, Benigno Aquino, Muhammad Alí, Donald Bradman, Bart Cummings, Gene Wilder, Pat Cash, generál Georgie Patron, Gene Kelly, Jimmy Akker, Lang Hancock a John Singleton.

Devítka jako životní číslo
Lidé, kteří začínají svůj život s osobní roční vibrací čísla devět, budou mít osobní roční číslo devět a po celý život budou moci využívat vlastností jeho vibrace. Devítka se interpretuje jako moudrost a zodpovědnost a její vibrace představuje také závěr a ponaučení, jež jsou posledními v sérii poznatků. Lidé s životním číslem devět v sobě shrnují i vlastnosti všech čísel ostatních. Mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Vědomosti nemají samy o sobě žádný význam, pokud jich nepoužijeme ke konstruktivnímu cíli, a proto si lidé s devítkou jako životním číslem mnohdy ani neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění. Pouze spontánním rozdáváním sebe samých a své moudrosti v sobě mohou začít odhalovat a rozvíjet lidský potenciál, který z nich dělá opravdové učitele na univerzální, tedy vyšší rovině vědomí. Materiální zajištění, pochopitelně kromě toho nejnutnějšího, pro ně není důležité. Obvykle nemají potřebu klást si nějaká materiální omezení. Láska, pravda a přátelství, to jsou pro lidi s životním číslem devět daleko důležitější hodnoty a díky činům probouzejícím silné city lásky a něhy se tito lidé dokáží naladit na vyšší zdroje inspirace. Takto získaná ponaučení jim umožní porozumět všem nepříznivým okolnostem a změnit je, a to nejen ve vlastním životě, ale i v životě druhých. Pravda znamená pro lidi s devítkou jako životním číslem mnoho a v některém období svého života se mohou začít intenzivně zajímat o duchovní pojmy a využít svých vědomostí k tomu, aby učili uzdravovali jiné. Jsou to hluboce přemýšliví lidé a jejich myšlení bývá vysoce analytické. Odpovědnost berou velmi vážně a zdá se, že mají potřebu přebírat v průběhu života odpovědnost za celou řadu lidí a situací. Důležité je pro ně také najít správnou rovnováhu mezi odpovědností a samostatným projevem. Pokud se ustavičně „vydávají“ a nevyšetří si čas na vlastní osobní aktivitu a obnovení svých vnitřních zdrojů, mohou svou energii snadno vyčerpat. Mezi slavné osobnosti s životním číslem devět patří: Patrick Swayze, Harrison Ford, Shirley MacLaineová, Dustin Hoffman, Al Moldon, Benny Goodman, Stephane Grappeli, Leon Uris, Rochard Adams, Benazir Bhuttová, Jimmy Carter, Sir Robert Menzies, Mahátmá Gándhí, Raelene Boyleová, Jack Nicklaus, Viv Richardsová, Da Free, Nelson Rockefeller, Albert Schweitzer, Carl Jung, Rudolph Steiner a Carlos Castaneda.

Jedenáctka jako životní číslo
Lidé, kteří začínají život v osobní roční vibrací jedenáctky, budou mít životní číslo jedenáct a jeho vlastností budou moci využívat po celý život. Nejdůležitějšími vlastnostmi životního čísla jedenáct jsou citlivost, tvořivost a intuice. Lidé, kteří započnou svůj život v takovém období, mají předpoklady pro to, aby chápali a oceňovali krásu ve všem, co uvidí a oč zavadí. Má to samozřejmě i svou stinnou stránku: čím je člověk citlivější, tím je snazší ho zranit, a lidé ho mnohdy využívají. Jemně vyladěný nástroj trpí i sebemenšími otřesy. Citlivost lidí s životním číslem jedenáct je vyladěna velmi jemně a z toho důvodu mohou tito lidé dostat v životě vícekrát bolestivě za vyučenou. Je důležité, aby si svou zvýšenou vnímavost uvědomili a naučili se reálně hodnotit své emoce i otřesy, jimž jsou ustavičně vystavováni, jinak jim bude dělat potíže rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouvají. Vliv vibrace jedenáctky je komplikovaný, a pokud dávají tito lidé přílišný průchod své představivosti, mohou snadno způsobit nedorozumění, protože si vždycky představují tu nejhorší možnost ještě dřív, než tomu jakákoliv skutečnost nasvědčuje. Jinými slovy, jsou to lidé příliš složití a málokdo jim rozumí. Pokud mají navíc i rovinu senzitivity , čtyři jedničky v mřížce, nebo je tu jiný aspekt narození, který zvyšuje citlivost, mohou z nich být dokonce hotové netýkavky. Jedenáctka není číslem, které by dávalo vůdcovské schopnosti a ve stresových situacích tihle lidé nepracují dobře. Pokud však přece jen přijmou vedoucí postavení, mohou si v něm počínat osvíceně a dávat si za cíl nejvyšší duchovní ideály. Postupem doby dokáží využít svých jemně vyladěných schopností vnímání k urovnání rozporů, pronikavému odhalování situace nebo k tvořivým projevům čiré inspirace. Mezi slavné osobnosti s životním číslem jedenáct patří mimo jiné: Anvar Sadat, José Feliciano, Johny O´Keffe, Diana Rossová, Andrew Lloyd Weber, Neil Sadaka, W.C. Fields, Jamie Lee Curtisová, Ira Levin, Alberto Salazar, Dean Lukin, Rod Laver, Niki Lauda, Peter Sterling, Boris Becker, Robert Gangster, dr. Barnado, Billy Graham, Bobby Fischer a Jackie Onassisová.

--- S láskou Světlo ---