Duchovno

ENERGIE REIKI

REIKIWEBIK

REIKI

je vesmírná energie vnímaná teplem či vibracemi mezi dlaněmi. Jeho čerpání pochází ze zdroje(od Hospodina). Hned po zasvěcení a předávání si Reiki sobě, pocítíte energii, procházející Vašemi dlaněmi, vnímanou teplem. Její pomocí tak můžete léčit sebe a pak i okolí. Upozorňuji, že mezi jednotlivými stupněmi by měla být časová mezera pro vyzkoušení si energie sami pro sebe. Léčit se?! Sami?!! Nato, mi asi řeknete, jsou doktoři. Chci Vám sdělit máte pravdu, ale jde to i takhle! To neznamená, že léčbu skrze doktory chci znevažovat, ale nespoléhejte jen na ně. Navíc mohu sdělit, že tato energie je funkční. A může takto posílat si energii každý, kdo se zasvětí....

REIKI 1:

Tímto zasvěcením Vám byla předána schopnost harmonizovat, léčit se a poskytovat si rovnováhu ve svém těle Zároveň Vám byl zasvěcením předán první znak(symbol) této vesmírné enegie. Stačí si symbol představit a poprosit o pomoc svého anděla strážného při léčení.

REIKI 2:

Po vlastní usilovné roční praxi se nabízí vyzkoušet si skrze zasvěcení druhý stupeň. Tímto zasvěcením do druhého stupně získá člověk dva nové vesmírné symboly a taktéž tím obdrží schopnost posílat energii Reiki i na dálku - a to ne jen předávat dlaněmi na své či jiné tělo, ale i prostorem (hodí se na životní zkoušky, atd.)

REIKI 3:

Po dalším roce praxe s touto energií v nižších stupních získá zasvěcením další symbol. Tímto znakem se posilují všechny předchozí symboly a předávaná energie se tím posiluje. Je třeba říci, že REIKI 3 se dělí do dvou kategorií a to na: REIKI 3A a REIKI 3B. REIKI 3A - výsledkem je posílená energie REIKI 3B - totéž co 3A včetně schopnosti zasvěcovat ostatní lidi do schopnosti zasvěcovat druhé - tedy UČITEL REIKI.

Předávání energie Reiki:

Předáváním REIKI druhému člověku je svatokupectví, chcete-li za to peníze! ENERGII REIKI čerpá zasvěcený člověk ze sv.Grálu,
což je Boží energie. Proto zde již neplatí zákon Rovnováhy(=něco za něco)!
CHcete-li stejně za předávání emnergie peníze od druhých, můžete být pak uzavřeni v blázinci, jako jedna paní, co znám!

Co Reiki umí

1. Reikista neužívá svou vlastní energii, ale energii čistou, přiváděnou ze sv.Grálu. Díky tomu se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezeních nebo zasvěceních za den. To je jedna z největších výhod této metody. Zasvěcení do Usuiho systému lze doporučit lidovým léčitelům i všem, kteří pracují s energiemi, jako ochranný prostředek proti vyčerpání, kterému jsou vystaveni, protože používají energii svou vlastní.

2. Reiki umí každý - v okamžiku zasvěcení Mistrem Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průchod energie, která jeho rukama proudí již navždy. Toto zasvěcení a schopnost být kanálem pro průtok Reiki má již do konce života. Její tok nelze ničím zastavit. Ani nemocí, ani stresem, ani karmickým přesvědčením (vražda, smilstvo, trestný či nemorální čin) nebo rozhodnutím přestat s Reiki pracovat. Reiki vchází do reikisty korunní(=7.) čakrou a vychází dlaněmi (popř. i chodidly) směrovaná na potřebné místo. Tok energie se dokonce spouští někdy samovolně, např. stojíme-li v blízkosti nemocného člověka, zvířete, rostliny, vzpomeneme-li na Reiki nebo na někoho nemocného apod. Energie začne z dlaní sama proudit.

3. Reiki nemusí být řízená - tak jako i ostatní energie. Jde sama tam, kde je jí nejvíce potřeba. Má svoji vlastní inteligenci. Může se stát, že budete u někoho odstraňovat bolesti hlavy, která k Vašemu zármutku nepoleví, ale překvapivě Vám klient oznámí, že ho přestal bolet žlučník, o kterém Vám neřekl a jeho bolesti se již neobjevují. Došlo k tomu proto, že Vámi vysílaná Reiki našla v těle závažnější problém než byly jím uváděné bolesti hlavy. Nasměrovala se tedy na problémovou oblast a nemoc odstranila.

4. Energie Reiki je nemagnetická - nehrozí tedy, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani naopak nemůže dojít k přenosu terapeutovch zdravotních problémů na klienta. Reikista totiž nevytahuje z těla nemoc, jako většina léčitelů, ale vpouští do těla energii, která se otáčením v protisměru hodinových ručiček „ zašroubuje“ do organismu a naředí traumatické energie (tj. energie způsobující příznaky nemoci a později i nemoc samotnou) v dané oblasti, popřípadě doplní chybějící energii. Energie Reiki je nepolární. Tvrdí se, že neexistuje v podobě kladné či záporné, protože jako nejčistší energie ze sv.Grálu(od Stvořitele) je pouze kladná. Podle zákonů vesmírů musí existovat obě polarity jin a jang. My však k její negativní polaritě nemáme přístup.

5. Energie je v těle buď v rovnováze a nebo není - výrok „nemám žádnou energii“ je ve své podstatě nesmyslný, protože tam, kde není energie, není ani život. V okamžiku ztráty energie organismus umírá. To, co reikista cítí nad tělem klienta je buď částečné zablokování některé z čaker(usazené traumatické energie) nebo nerovnováha mezi čakrami. Výrok „ máte zablokovanou čakru“ je také nesprávný. Člověk, který by měl zcela zablokovanou čakru by byl mrtvý.. Všechny čakry jsou totiž propojeny jako sedmero pohárů a v okamžiku, kdy by jeden z nich byl naprosto neprůchodný, zbořil by celý energetický systém organismu, došlo by ke kolapsu a nakonec k smrti.

6. Traumatická energie - vzniká na základě bolestného zážitku - smrt blízké osoby, rozvod, zneužití, křivda, zklamání, šok, úraz, stres a vše, co pociťujeme jako negativní. Tuto negaci si náš mozek zapamatuje a uloží do podvědomí jako do „ černé schránky „. Ačkoliv si člověk na tento zážitek již nevzpomíná, protože se stal v dětství, v prenatálním období a nebo nebyl natolik důležitý , aby na něj musel neustále myslet, je v jeho mozku uložen jako v trezoru a je připraven na možné uvolnění. K tomu dochází ( …ale také za celý život nemusí) v různých životních situacích. Trauma se uvolní a odplaví do těla po energetických drahách, tzv. „ meridiánech „. Tam, kde se zastaví, způsobí nejdřív příznak nemoci (psychické potíže, bolestivost, tlak) a později se může i rozvinout do onemocnění na fyzické úrovni ( poškození struktury a funkčnosti fyzického těla, prokazatelné např. ultrazvukem, rentgenem a dalšími možnostmi klasické medicíny.) Tyto traumatické záznamy zůstávají také uložené přímo na místě úrazu, např. na místě zlomeniny, jizvy apod. Před změnou počasí potom často „ bolí „. Za pomoci působení Reiki se mohou tyto problémy odstranit. K odstranění starých programů v podvědomí se používá tzv. „ mentální terapie „ ( metoda II. stupně Reiki ). Z ostatních systémů lze použít i např. Silvovu metodu,, SRT, kineziologii, HAP, hypnózu, psychoterapii a afirmace.

7. Reikista není léčitel - Reikista je jen prostředníkem mezi člověkem a energií ze sv.Grálu(=od Boha) Stal se tzv. „kanálem“ Reiki - sbírá vesmírnou energii, sdružuje ji v jeden silný pramen a směruje ji do potřebných míst. Ten, kdo ve skutečnosti léčí je klient, rozhodující svým podvědomím, jestli energii přijme nebo ne. Pokud klient energii nepřijímá, je třeba zjistit příčinu. Někdy trvá organismu delší chvíli než se naladí na příjem energie, proto buďte trpěliví. Chce to pohodu a čas. Pokud organismus stále odmítá příjem energie, promluvte si o tom s klientem. Většinou je původcem strach. Ten může pramenit z předešlé špatné zkušenosti s léčitelem, z náboženských důvodů, z neznalosti původu a funkce energie, kterou používáte. Dejte tomu čas, aby Vám začal důvěřovat, povídejte si o tom, co reiki je a co obnáší. Pouhý strach časem odstoupí a budete mít nakonec z terapie radost oba dva. Je to však ještě jedna možnost, proč klient energii nepřijímá. Existují totiž i lidé, kteří se uzdravit nechtějí. Už si na svoji nemoc zvykli a už se s ní nechtějí rozloučit. Naučili se s ní žít, podřídili jí svůj život a představa, že by se vše mělo změnit je děsí. Takovému člověku musíte samozřejmě zbytečnost terapeut vysvětlit a potom dle svého uvážení plýtvat svojí energií, kterou byste mohli poskytnout jiným, kteří se uzdravit chtějí a nebo klientovi vysvětlit, že budete kdykoliv ochotně pokračovat až se klient rozhodne svůj problém vyřešit.

8. Při práci s energií očišťujete a harmonizujetei svůj organismus. Tedy, čím častěji používáte Reiki, tím lépe na tom jste po zdravotní, duševní i duchovní stránce. A dalším přínosem bude vyšší senzitivita, jasnozřivost či jasnovidnost.

9. Reiki nezná prostor ani čas - projde jakýmkoliv materiálem ( i ocelí ), urazí jakoukoliv vzdálenost ( což přináší možnost léčby i na velké vzdálenosti ), a v okamžiku, kdy ji vyšleme směrem k příjemci, pocítí on její účinek. Neexistuje žádná prodleva, je na místě okamžitě. Vzhledem k tomu, že Reiki nezná čas, dá se posílat Reiki do situací minulých, přítomných i budoucích. Lze tedy zpětně ovlivnit nepříjemnou situaci z hluboké minulosti ( včetně minulých životů a traumat z nitroděložního života ) situaci v níž se právě nacházíte nebo situaci, která Vás teprve čeká. V minulosti můžete zmírnit utrpení ze ztráty někoho blízkého, v přítomnosti se můžete chránit při jednání s nepříjemným člověkem, a v budoucnosti můžete ovlivnit celý průběh např. pracovního jednání, kdy se z úplně ztraceného kontraktu stane velice dobrý obchod.

10. Reiki je programovatelná - tato vlastnost se využívá v situaci, kdy nemáte čas posílat energii příjemci v dohodnutou hodinu. Představte si, že si dohodnete posílání energie na osmou hodinu večerní. Vy ale zjistíte kolem páté hodiny, že Vám večer přijde návštěva. Začnete energii posílat už v pět hodin odpoledne. Naprogramujete ji tak, aby vyčkala v prostoru na osmou hodinu a potom se sama spustila tak, jak bylo slíbeno.

11. Reiki je akumulátor - pomocí Reiki můžete nabíjet vše, co Vás napadne. Jídlo, pití, můžete harmonizovat účinek léků s vedlejšími účinky, ošetřovat zvířata, rostliny, kameny apod.

12. Reiki odplavuje účinně všechny jedy, karcinogenní látky a chemikálie z organismu. Proto se dá skvěle využít po chemoterapiích a otravách k obnovení imunity a posílení organismu.

13. Reiki odklání patogenní zóny a čistí prostor od negativních energií. ( metoda II. stupně Reiki )

14. Reiki pomáhá při kontaktu s duchovním světem, zejména citlivým osobám. Reikista přestane pociťovat strach, který obyčejný člověk má při setkání s tajemnem.

15. Reiki umožňuje diagnostiku i na dálku - Můžete zjistit nerovnováhu v čakrách, traumatickou energii v orgánech apod. Po zjištění problému můžete potom klidně přistoupit k terapii Reiki na dálku. V tomto případě je důležité aby o tom klient věděl a souhlasi s tím. Jednak vstupujete do jeho soukromí a také by na přicházející energii mohl reagovat nepříjemnými pocity ( chlad, horko, tlak, bolest apod. ) Pokud by o Vaší aktivitě nevěděl, mohly by tyto pocity vzbudit pocity strachu nebo ohrozit jeho bezpečnost ( např.při řízení motorového vozidla apod. )

16. Za pomoci Reiki lze také otevřít „ stálý kanál Reiki „ kdekoliv v prostoru, kde si to budete přát. Můžete si tak odebírat energii ze sv.Grálu kdykoliv se ocitnete v blízkosti této energetické brány, např. ve spánku ( metoda II. stupně Reiki )

17. Reiki působí také jako zesilovač meditačních technik. Můžete se pohybovat v čase a dostávat se na místa, kde jste nikdy nebyli.

Proč je Reiki energií lásky?

Energie totiž vstupuje sedmou čakrou do těla a pokračuje do čakry čtvrté - srdeční, umožňující člověku cítit bezpodmínečnou lásku ke všemu stvořenému. Odtud se dělí dva proudy do obou rukou, kde vychází dlaněmi ven, směrovaná na určité místo. Dále Reiki sestupuje do čakry první a z ní dál do nohou. Na chodidlech vychází čakrami ven a spojuje se se zemí. Čakra srdeční je tedy jakýmsi centrem, kde se Reiki kumuluje a je rozváděna do léčitelových dlaňových čaker a organizmu. Právě proto v nás Reiki okamžitě po zasvěcení vyvolává příliv radosti, lásky a euforie. Člověk si začne uvědomovat průtok síly ze sv.Grálu(od Stvořitele) vlastním tělem a jeho pohled na život se začne přizpůsobovat novým prožitkům. Po čase tyto silné emoce zvolna vyprchají. Člověk se vrací zpět do práce a do normálního všedního života . Musí řešit běžné denní starosti a zároveň se učí žít s Reiki v ateistickém a materiálním světě. I to je ovšem dočasné. Pokud člověk denně používá Reiki, tedy stane-li se součástí jeho života, přemění se tyto emoce v kvalitnější vibrace lásky. Ta umožňuje reikistovi mnohem lepší přístup k sobě, ale i ke klientovi. Pokud takové lásky reikista dosáhne, zůstává s ním po zbytek života.. Jde totiž o jakýsi druh osvícení v mezilidských vztazích. V okamžiku, kdy počne člověk pociťovat tuto lásku, znamená to, že jeho srdeční čakra pracuje v dokonalé harmonii, díky čemuž může lépe dynamizovat sílu proudu Reiki. K této lásce by nám mělo pomoci 5 zásad, které Mikao Usui převzal od císaře MeiJi. Říká se jim GoKai MeiJi:
1. Nepodléhej zlosti aneb právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
2. Netrap se aneb dnes zapomenu na všechna trápení.
3. Buď vděčný aneb právě dnes si připomenu, kolik požehnání se mi dostalo.
4. Pracuj se sebou vytrvale aneb dnes budu pracovat poctivě.
5. Vykazuj upřímnost všem cítícím bytostem aneb právě dnes budu laskavý ke všemu stvořenému. A jednu, která se mi velice líbí a která mi dodává hodně sil, abych překonala těžké překážky:
6. Vše špatné co mě potkává přijímám s vděkem, neboť to má velký význam pro můj osobní rozvoj.

Na co si dát pozor

Vzhledem k tomu, že Reiki odplavuje z těla „ jedy „, musíte si dát pozor na to, aby se klient nenacházel zrovna ve stadiu, kdy je nezbytně potřebuje. Takovým příkladem je např. narkóza. Zásadně dáváme Reiki nejpozději 24 hodin před a nejdříve 24 hodin po Tento „ zápor „ Reiki účinku se dá naopak využít při pomáháním druhým, např. při chemoterapii, kde můžete velice účinně napomáhat snížit vedlejší účinky léčby rakoviny. Stejně tak můžete pomoci regeneraci organismu, zejména jater po různých otravách léky či potravinami, ovšem až po lékařském zákroku!! Nikdy se nesnažte vyřešit tak závažnou situaci sami.operaci, v kratší době ne! Mohl by se probudit z narkózy.
Odpovědnost klienta
Odpovědnost klienta je při Reiki velice důležitá. Klient si musí být vědom toho, že terapie má naději na úspěch tehdy,když bude sám dodržovat určitá pravidla hry. Jestliže budete na jedné straně vyvažovat nerovnováhu v jeho organismu a on bude na druhé straně tuto nerovnováhu svým jednáním prohlubovat, může dojít ke změně jeho zdravotního stavu . Klient má zodpovědnost za přijetí sama sebe. Za svá rozhodnutí a za otevření se léčebné energii. Nemůže svou zodpovědnost přesunout na někoho jiného. Bohužel jsme naučení svoji zodpovědnost přenechávat lékaři, protože on si nemoc pojmenoval, určil způsob léčby a předepsal léky. Stavíme se do role pouhých spotřebitelů předepsaných medikamentů. Proto odmítáme přebírat za svoje zdraví odpovědnost. Náš přístup potom zpomaluje léčebný proces. Tváříme se, že se nás uzdravení netýká, je to přece věc lékaře…… Omyl! Je to naše tělo a tudíž i naše rozhodnutí, tedy i naše věc! Pokud si klient neuvědomí, že je nutné, aby se na svém uzdravení podílel, je pravděpodobné, že se jeho problémy budou vracet neboť nedojde k jejich úplnému odstranění.
Dotyky - ano nebo ne?
Reiki je práce s energií, nikoliv s hmotou. Jde tedy o techniku, kdy není vůbec nutné se těla dotýkat. Některé systémy vyučují pokládání rukou přímo na tělo, což ovšem znemožňuje žákovi cítit stav energie v těle klienta a určit diagnózu. Jsou samozřejmě momenty, kdy není na škodu přiložit ruce přímo na tělo a to zejména ve chvíli, kdy se uvolnily blokace a místo či čakra začaly nabírat Reiki. V tom okamžiku se nám úžasně prohřejí ruce a proto je příjemné přiložit je na určitá místa. Těmito místy jsou zejména záda, ledviny, ramena, krční páteř, podbřišek v místě kde jsou vaječníky, žaludek, hrudník ( nedotýkat se prsou ), a chodidla. Na těchto místech je teplý hřejivý dotyk velmi uklidňující a uvolňující. V rozšířeném systému se tedy vyučuje technika Byosen Reikan ho - hledání čaker a diagnostika stavu energie v těle bez fyzického dotyku! To umožňuje poznat v jakém stavu se nachází orgán nebo čakra, ale hlavně nám usnadní hledání čakry v okamžiku, kdy máme obézního, příliš oblečeného nebo přikrytého klienta. Zároveň je tato technika výbornou průpravou na dálkovou diagnostiku a léčení.

Zakladatel Reiki

V minulém století byl systém REIKI znovuobjeven křesťanským knězem dr. Mikao Usuim v Japonsku. Dr. Usui vedl malou křesťanskou univerzitu Došiša v Kjótu. Kromě toho příležitostně kázal. V polovině minulého století měl Mikao Usui na univerzitě v Kjótu kázání. Tam se ho studenti před bohoslužbou zeptali, zda věří všemu, co stojí v bibli. Například tomu, že Ježíš uzdravoval lidi pouhým pokládáním rukou. Usui přisvědčil. Ptali se, jestli by i on něco takového dokázal a Dr. Usui musel odpovědět záporně. Za to si Dr. Usui vyslechl, že slepá víra je v pořádku pro něj, jako starého člověka. Jeden ze studentů prohlásil, že on nebude svůj život a svou práci budovat na něčem, co mu nemůže nikdo dokázat. Tato diskuse na Dr. Usuiho tak zapůsobila, že hned v příští den složil svůj úřad a vydal se hledat odpověď na tuto otázku. Odjel z Japonska do Ameriky. V Chicagu studoval jazyky, kterými byla psána Bible, aby se dostal k přímým zdrojům informací o Ježíšově uzdravování psaném v Novém zákoně. Stal se doktorem teologie. Ale co hledal, to neodhalil. Pak se vrátil do Japonska a začal se zajímat o Buddhu a jeho učení. V Japonsku navštívil mnoho budhistických klášterů, aby tam hledal odkazy, které by ho dovedly dál. V jednom buddhistickém klášteře se dozvěděl, že v současné době zaměřují svou pozornost na léčení duše, ale tajemství uzdravování těla znali, jenže už zapadlo v zapomenutí. V následujících letech se naučil čínštině a nakonec i sanskrtu. Konečně v knihovně jednoho kláštera nalezl svitky s rukopisy a kresbami neznámého žáka Guatama Buddhy, který přesně popisoval, jakých symbolů, manter a rituálů Buddha používal k uzdravování. Dr. Usui jich však nedokázal použít, zasedl k meditaci a poprosil Vyšší bytosti o radu. Během meditace dostal Dr. Usui vnuknutí, že má navštívit posvátnou horu Kurjama poblíž Kjóta, zdržet se tam 21 dní, postit se a meditovat, aby došel osvícení. Dr. Usui se 21 dnů postil a meditoval. Po 21 dnech se mu po modlitbě a prosbě o osvícení v dálce zjevilo světlo, které se k němu blížilo a stále více a více se rozjasňovalo. Vyděsil se, chtěl utéci, ale uslyšel vnitřní hlas, který mu říkal: "Tak dlouho jsi hledal, postil se, meditoval a prosil o osvícení a teď bys vše vzdal?" Záře ho zasáhla uprostřed čela a upadl do stavu transu. Všude kolem viděl pestrobarevnou záři, z níž vyplouvaly zlaté, modré a fialové kruhy. V každém kruhu byl jeden ze symbolů, se kterými se seznámil ve svitcích a rukopisech žáka Guatama Buddhy. Měl pocit, jako by se tyto znaky staly součástí jeho bytosti. Pak uslyšel hlas, který řekl: "Dostáváš klíč k léčbě, nauč se tyto znaky, zapamatuj si vše a nedovol, aby toto bylo zapomenuto!" Až po několika hodinách procitl z transu. Plný elánu a nadšení se vydal na cestu zpět. Cestou si poranil nohu a když si rukama ránu ošetřil , bolest a krvácení rychle ustaly. Něco se stalo s jeho rukama, byly celé rozpálené. Po sestupu z hory zašel do hostince na jídlo. Tam mladou japonku zbavil bolesti zubů. Tím se již podruhé přesvědčil přiložením svých rukou, že z jeho rukou proudí léčivá energie a že tuto může předávat sobě i druhým. Jak však naložit s tímto darem, kterého se mu dostalo? Při meditaci se mu opět dostalo vnuknutí, které ho přivedlo do tokijské žebrácké čtvrti. Tam léčil 7 let, mladé i staré a mnohé taky uzdravil pomocí REIKI. Po čase však uviděl mnohé, které léčil, žít opět mezi žebráky. Neunesli odpovědnost, kterou na ně kladl normální život. Život žebráků byl pro ně pohodlnější. Po této zkušenosti Dr. Usui žebráckou čtvrť opustil. Vrátil se do kláštera poblíž Tokia. Tam se naučil zásadám, které je nutno dodržovat při pomáhání druhým. Uvědomil si, že je nutno léčit jak tělo, tak i ducha. Naučil se pěti duchovním zásadám práce s REIKI. Naučil se, že produchověním svého života změní i kvalitu energetického pole. Tím se změnil život Dr. Usuiho i způsob léčby nemocných. Poznal, že nestačí vyléčit člověka tělesně, ale i duše by měla být zahrnuta do léčebného procesu. Takže každý příjemce REIKI by měl převzít na sebe co největší díl odpovědnosti. Doktor Usui, sepsal co se naučil, aby i další generace mohly těžit z jeho poznatků a postaral se o to, aby každý žák dostal řádné poučení při zasvěcení. Dr. Usui, sepsal co se naučil, aby i další generace mohly těžit z jeho poznatků a postaral se o to, aby každý žák dostal řádné poučení při zasvěcení. Dr. Usui shromáždil kolem sebe šestnáct dalších Reiki mistrů - učitelů, aby dodržel slib, který dal na posvátné hoře Kurijama. Dr. Usui zemřel v roce 1893 a před svou smrtí pověřil Dr. Chudžiro Hajašiho uchováním tradice školy a on se stal dalším velmistrem, který zřídil v Tokiu malou REIKI kliniku. Na klinice léčil i těžké případy jako je rakovina pouze pomocí REIKI a speciální diety spočívající pouze na čerstvé syrové stravě. Během svého života zasvětil 13 REIKI mistrů. Před vypuknutím druhé světové války zasvětil do velmistrovského stupně dvě ženy, neboť předpokládal, že většina mužů bude riskovat svůj život ve válce. Jednou z žen byla jeho manželka, která šířila Reiki v Japonsku a okolních zemích na Dálném východě. Druhá z žen byla bývalá pacientka Dr. Hajaširo - paní Hawajo Takata, narozena na Havajských ostrovech. Velmistrině Hawajo Takata pak vyučovala Reiki na Havajských ostrovech, v USA, Kanadě a Jižní Americe. Když v roce 1980 zemřela, zanechala po sobě 22 tradiční metodou vyškolených učitelů REIKI. Před svou smrtí uvedla do úřadu Velmistra svoji vnučku Phyllis Lei Furumoto a dr. Barbaru Weber Rayovou a dala jim k dispozici metodiku, jak zasvětit další mistry. V současnosti je na světě několik tisíc Reiki mistrů a nemají povinnost se registrovat, ani jinak organizovat.

V současné době působí tři organizace:

REIKI ALIANCE - byla založena velmistryní Phylis Lei Furumoto v roce 1981. Je to organizace mistrů a sídlo má v USA. REIKI ASSOCIATION INTERNATIONAL (RAI) - byla založena velmistrem Eckhardem Stromem v roce 1991. Je organizací mistrů a žáků. Nevede evidenci členů ani neplatí členské příspěvky. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REIKI s.r.o. - byla založena REIKI mistryní Mari Hall a sídlo má v České republice.
--- S láskou Světlo ---